Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Метод на счетоводството. Обща характеристика. Съставни елементи


Метод на счетоводството. Обша характеристика. Съставни елементи. Взаимовръзка при осъществяване на счетоводния отчетен процес – текущо и периодично.


Метода на всяка наука се определя от нейния предмет, както и от задачите, които решава. Освен общите методи на познанието във всяка област се прилага и съответния частен метод. Всяка наука има частен метод, който е във връзка с логическото мислене (общите методи на познанието) и така познавателният процес се обективизира в конкретна форма, осигуряваща опознаване на онези характеристики (свойства, връзки и закономерности), които са предмет на съответната наука. Изводът е, че частният метод на счетоводството, както и на всяка наука, се образуват от знания за принципни закономерности, присъщи на предмета им.

Основен метод на познанието е анализът, който води до обобщение и прилагането на придобитите знания към конкретната действителност. Става дума за индуктивното и дедуктивното мислене от наблюдение на реалността, които приложени към конкретната действителност водят до нейното опознаване. Счетоводният баланс като метод се прилага и води до опознаване ресурсите и източниците т.е. знанието за счетов. баланс се свързва с познавателния счет. процес.

Чрез прилагане на счетоводния метод се създава един постоянен логически непроменящ се във времето модел на счетоводна система. Това означава, че счетоводната система се открива, функционира и приключва всеки отчетен период, без да се влияе от промените на икономическата, политичесските и социологическите условия. Това е модел на самото текущото и периодичното счетоводно отчитане, базирано на балансово-счетоводно представяне на отчитаните обекти (капитал и капиталов оборот) и на двойното записване на промените, породени у отделните операции, сделки, събития. Този модел възпроизвежда вътрешните логически връзки и зависимости на икономическата реалност. Това позволява при дадени конкретни условия този модел да се изпълни със съответно конкретно финансово-икономическо съдържание.

1. Счетоводният метод зависи от предмета на счет и от задачите, които той решава – счет метод се съчетава с процеса на познаване за да се усъвършенства счет. анализиране и счет. обобщаване.

Предметът на счет. се характеризира освен със свойства, връзки и с принципни закономерности. Знанията за тях се превръщат в методи като се свържат с познавателния път на мислене. Тогава знанията за принципни закономерности стават частни методи.


2. Счетоводният метод е система от елементи, защото се характеризира със системност. Тези елементи са:

  • счетоводен баланс или счетоводно-балансово обобщаване

  • счетоводна сметки и системата от сметки – счетоводните сметки се създават за отделните видове активи, собствен капитал и пасиви и служат за опознаване на тяхното начално състояние, изменения и крайно състояние поотделно. Когато трябва да се отрази имуществено-финансово състояние на предприятието трябва да се създаде система от сметки за активното проявление на капитала, за собствения капитал и пасивите, свързани като динамична балансова система. В системата от сметки се обединява информация за качественото състояние на всички обекти, за измененията в тях и за крайното им състояние.Материала е изпратен от: Маргарита Бангеева
Изтегли материала