Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Методи за изследване динамиката на разходите


Методи за изследване динамиката на разходитеЕдно от основните направления на управленското счетоводство е изследване динамиката на разходите.То се осъществява,като въз основа на отчетните данни за разходите, се прилагат различни методи които позволяват прогнозиране на разходите за бъдещата дейност.Изследването на динамиката на разходите въз иснова на отчетната информация позволява да се откроят определени тенденции в поведението на разходите през изтеклитте отчетни периоди и чрез установяване на определени закономерности да се определят техните параметри за бъдещата дейност.В този смисъл може да се очертае основната цел на изследването, а именно изграждане на икономико-математически модел на взаимовръзката м/у разходите и обема на дейността.

И тук подобно на модела”разходи-обем-печалба” се възприемат някои допускания с цел опростяване на модела и по-лесното му приложение в практиката.Първото основно допускане е че функцията на разходите спрямо обема на дейността е линейна, въпреки че на практика по-разпространена е нелинейната(криволинейната) функция на разходите.за изразяване на линейната ф-я на разходите се използва зависимостта:

TC= a + bq

Второто допускане е че обема на дейността е единствения фактор влияещ в/у размера на разходите.Динамиката на разходите може да се изследва като се прилага някой от следните методи:

-метод за анализ информацията от счет.с/ки

-графичен метод

-метод на най-високата и най-ниската точка

-технически метод

-метод на статистическия регресионен анализ

Изброените по горе методи могат да се определят като методи за изчисление на бъдещите разходи въз основа на минали данни.В началния етап на прилагане на посочените методи е необходимо решаването на някои методически проблеми:

-проблем свързан с избора на независима променлива.В случая зависимата променлива са разходите , а независимата променлива е обема на дейността.той може да бъде измерен ч/з различни показатели като произведени единици продукция; отработени човекочаса; машиночасове; пробег и други в зависимост от извършената дейност.

-друг методологически проблем е избора на наблюдаваните отчетни периоди.Те могат да бъдат поредни месеци или години,но изборът им не бива да бъде произволен.Важен е броят на избраните периоди – да не бъде прекалено малък,за да се осигури нужната информация,но да нее много и голям за д ане затрудни изчислителния процес.Най-често се използват интервали от време,обхващащи 5-6 месеца.


Материала е изпратен от: Tsvetana
Изтегли материала