Пон, 25- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Методи за калкулиране на себестойността в западно-европейската теория и практика


Методи за калкулиране на себестойността в западно-европейската теория и практика

В западната счетоводна теория и практика по УС най-често се посочват два основни метода: първият е попоръчков метод, а втория – попреработков метод. Всички останали методи, известни като такива в българската счетоводна теория и практика се разглеждат от западните спциалисти като разновидности на посочените два основни метода.

  • Попоръчков метод – този метод се прилага при производства с индивидуален и дрeбно сериен характер. Например производството на малки серии машини, на кораби, на локомотиви и други подобни случаи. В тези условия предприятията отчитат разходите по отделни поръчки за всяко изделие или пък за група изделия, които обаче са изработени в малки серии. За отчитането и контролирането на разходи се откриват т.нар. калкулационни ведомости, които носят поредния номер на поръчките. Калкулационната ведомост представлява своеобразен отчет за набраните разходи по икономически елементи и по статии на калкулацията. Формата на калкулационната ведомост и съдържащата се в нея информация зависи от спецификата на бранша и изискванията към управленската отчетност по отношение на калкулиране на себестойността на продукцията. Стойността на материалите за изработване на изделията се изписват с лимитни карти или фактури, върху които се поставя също номера на поръчката. За трудовите възнаграждения се съставят отделно работни карти също по отделни поръчки. За нуждите на отчитането е възможно разходите предварително да се набират в сборни ведомости по отделни поръчки, а след завършване на изделието те да се принесат в калкулационната ведомост

Обобщеното съдържание на попоръчковия метод включва следните моменти:

  • Аналитично отчитане на основните производствени разходи по отделни видове поръчки, имащи поредна номерация

  • Принципното третиране в края на всеки месец като незавършено производство на всички незавършени производства

  • Калкулиране на себестойността на цялото изделие, а не на отдебни негови части и детайли или пък на отделни етапи на изработката

  • Извършване на калкулирането на себестойността едва след приключване на производството на изделието, а не в края на месеца

  • Обобщаване на производствените разходи за отделните звена на едно място, след което се изчислява себестойността на цялата поръчка

  • Вземане под внимание но това, че производствения процес, а оттам и калкулационния период са продължителни, като в някои случаи обхващат дори повече от един годишен период.

  • Попреработков метод - този метод на калкулиране на себестойността се използва най-вече в масовите производства на несложна, но разнообразна продукция, която се изработва от еднородни материали. Метода се прилага най-често в хартиената промишленост, в циментовото производство и друи подобни на тях дейности. Прилагането на метода изисква освен серийност и масовост на производството задължително и пълна стандартизация на произвежданите изделия. В този случай производствените разходи се набират по преработки, т.е. по процеси за определен период от време. След определяне на общата сума на разходите за периода тя се разделя на количестовото готови изделия и по такъв начин определяме себестойността на единица изделие.

В зависимост от спецификата на производствената дейност от попреработковия метод се прилага в някои случаи с два подварианта:

  • Полуфабикатен ;


Материала е изпратен от: Михаил Николов
Изтегли материала