Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Методи за калкулиране себестойността на продукцията в теорията и практиката на управленското счетоводство


Методи за калкулиране себестойността на продукцията в теорията и практиката на Управленското счетоводство


1. Методи за калкулиране на себестойността в българската счетоводна теория и практика

2. Методи за калкулиране на себестойността в западната счетоводна теория и практика


1. Методи за калкулиране на себестойността в българската счетоводна теория и практика

При калкулирането на себестойността на единица продукция в българската счетоводна теория и практика се прилагат доста методи и способи. Това зависи от вида, от технологията и организацията на производството, а така също и от прилагания метод на отчитане на разходите, а именно – по поръчки, по изделия, по фази на производство и други. В зависимост от съчетанието на посочените фактори се прилага и съответен подходящ метод за калкулиране на себестойността на единица продукция.

Под метод на калкулирането най-често се разбира съвкупността от начини за отчитане на производствените разходи за калкулационните обекти и за изчисляване на себестойността на 1ца продукция. При определянето на методите на калкулиране на себестойността на продукцията в нашата – българска счетоводна теория и практика съществуват 2 подхода.

При прилагането на първия подход се използват следните методи за калкулиране на себестойността:

 1. Прост, нарича се още еднофазен метод

 2. Попреработков (пофазен) метод

 3. Попоръчков метод

Понякога като 4ти метод на този първи подход, макар и с някаква степен на условност се включва и нормативният метод. В повечето случаи обаче нормативният метод се използва във втория подход от методи.

При втория подход специалистите разглеждат следните методи:

 1. Пряк (директен) метод

 2. Сумарен метод

 3. Пропорционален (индексен) метод

 4. Коефициентен метод

 5. Метод на изключване на разходите

 6. Нормативен метод

 7. Комбиниран метод

За методите от първия подход е характерно това, че специалистите по УС ги наричат „основни методи”, които до голяма степен са в основата на всички останали методи.

Методи от първи подход:

 1. Прост (еднофазен) метод – прилага се в предприятия с масово, но еднородно производство – например производство на въглища, на електрическа енергия, топло енергия и др. Характерно за тези производства е липсата въобще или пък наличието на незначителни количества от незавършено производство. При този метод сумата на набраните производствени разходи през отчетния период се разделя на количеството планирана или вече произведена продукция за периода.

 2. Попреработков (пофазен) метод – характерно за него е че се прилага в предприятия, в които продукцията преминава последователно през няколко технологични стадия на обработка.


Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала