Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Методи за оценяване на потреблението на дълготрайни активи


МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ. АМОРТИЗАЦИЯ


Нетекущите материални и нематериални активи се използват продължително в дейността на предприятието и затова тяхното потреблените се отчита само по стойност чрез включването разсрочено на части от нея в производствената себестойност на изделията и услугите в течение на периода на използването им. Този начин на калкулиране себестойността на употребените нетекущи активи се нарича армотизация. На армотизация подлежат нетекущи дълготрайни материални активи, нетекущите, нематериални активи и положителната търговска репутация. За да се осъществи правилно армотизационният процес, всеки един нетекущ актив трябва да се прецени дали подлежи на този икономически процес от гледна точка на следните критерии това трябва да е нефинансов ресурс. Този ресурс може да бъде материален или нематериален и да има връзка между този ресурс и черпенето на икономическа изгода от него. Освен това активът трябва да се използва за извършване на стопанска дейност. Под стопанска дейност се разбира производствена, търговска, сервизна, административна, за отдаване под наем, финансови цели, рехабилитация, отдих на персонала и т.н. Не са нетекущи активи на предприятието инвестиционните имоти, активите, които са предадени като апортна вноска в други предприятия, автомобили, които са закупени с цел да се препродадат и др. подобни. И още очакваната икономическа изгода от актива да се черпи за повече от 12 месеца, единичната му стойност трябва да бъде съществена. В предприятието се използват множество нетекущи активи, но не всички са армотизируеми, не се армотизират т. нар. вечни активи. На първо място към тях се отнасят природните ресурси – земи, води, водоеми, възстановими ресурси – гори, пасища, които се самовъзстановяват. Изключение правят земите, които се използват за добив на полезни изкопаеми, тъй като находищата се изчерпват. Следователно за разлика от посочените до тук те са с ограничен срок на употреба. Произведенията на изкуството са друг вид активи, които не подлежат на армотизиране. Не подлежат на армотизация музейни експонати. Не подлежат на армотизиране консервираните материални нетекущи активи, но за да не им се начислява армотизация те трябва да са изведени от употреба най-малко за един отчетен период и консервацията им да се извърши по определен начин. Методите за оценка на потреблението на нетекущи активи изискват изясняването на следните основни понятия:


Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала