Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Методи за оценяване на потреблението на дълготрайни активи


армотизациионна норма – сумата на армотизацията за една година; за целта армотизируемата сума се умножи по процента на армотизация и полученото се раздели на сто;

съгласно закона за счетоводството приложими са два метода за амортизация – линеен и нелинеен. Линейният метод е равномерен, осигурява амортизиране на актива с равни квоти през всичките години на полезния му живот. Подходящ е за амортизиране на нетекущи активи, които се износват сравнително равномерно и за които срокът на годност е предвидим.

Такива са сградите, пътните съоръжения, нематериалните дълготрайни активи. В това число и положителната търговска репутация. Нелинейният метод на амортизация е неравномерен. Амортизационните квоти при него са различни по размер за всяка една година от срока на годност на актива. Подходящ е по отношение на активи с ускорено физическо и морално износване, особено машини, работещи при запрашена среда, силни вибрации, агресивна химическа среда и други подобни. Нелинейният метод за амортизиране има 2 разновидности – нелинеен прогресивен метод и нелинеен дегресивен метод. При нелинейния прогресивен метод амортизационната квота и съответно разходът за амортизация през първата година на употреба на актива са най-малки и във времето нарастват прогресивно. Методът е подходящ по отношение на активи, за които се очаква изгодата да се черпи в по-голяма степен към края на срока им на годност, а това е възможно ако чрез тях се произвеждат продукти и услуги, пазарът за които се очаква тепърва да се развива. Методът е подходящ и за начинаещи предприемачи в нововъзникнали предиприятия. Прогресивният нелинеен метод може да се реализира чрез способа на сбора на числата в годините в употреба или като неравномерен прогресивен метод. При нелинейния дегресивен метод амортизационната квота и съответно норма е най-голяма през първата година на употребата на актива, а през следващите години намалява. Методът е подходящ за предприятия в напреднал стадий на развитие, при които големия първоначален разход за амортизация няма да се отрази чувствително върху себестойността за единица , тъй като ще се разпредели върху по-голям брой изделия, по-голям обем продукция. Подходящ е за активи, изгодата от които предприятието ще черпи в най-голяма степен през първата година, тъй като е ясно, че тогава пазарът на изделия е със широки възможности, а се очаква в последствие да се стесни. Нелинейният дегресивен метод може да се осъществи чрез метода на числата на годините в употреба, като неравномерно дегресивен метод и като метод на снижаващия се остатък или константно дегресивен метод. Предприятията сами избират метода на амортизация, срока на годност и стойностният праг на остатъчна стойност , с което по същество определят амортизационната си политика. Това е елемент на счетоводната политика на предприятието, а средството за нейното изразяване е индивидуалният амортизационен план, който се съставя за всеки актив , при въвеждането му в експлоатация. Индивидуалният амортизационен план показва предвижданото разпределение на амортизируемата стойност на актива по години за срока на неговата употреба. За да се определи подходящия метод на амортизация за всеки актив е добре да се съставят последователно индивидуални амортизационни планове по линейния и съответно по нелинейните прогресивни и дегресивни методи. Ако амортизационната стойност е примерно 200 000 и се приложи линейният метод на амортизация, то при линейния способ амортизационната норма ще се определи като 100 се раздели на годините на употреба. Ако се прецени, че годините на употреба са 5, то тогава амортизационната норма е 20 %...


Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала