Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Методи за оценяване на потреблението на дълготрайни активи


ако се приложи прогресивния метод, чрез способа на сбора на числата на годините в употреба ще имаме 1+2+3+4+5= 15

за първата година ще имаме 1/15 = около 7 %, за втората година 2/15 = 14 % и т.н.

по неравномерно прогресивният метод нормите на амортизация се определят като неравномерно прогресивно нарастващи от ръководството. При дегресивните способи се действа по сходен начин, само че тогава амортизационните квоти намаляват. Неравномерно дегресивния способ, основаващ се на сбора на числата на годините и неравномерно дегресивният метод като техники са аналогични на прогресивния метод на сбора на числата на годините и неравномерно прогресивния метод, но с обратна насоченост. По същия начин се изгража и индивидуалният амортизационен план. По – особен е само нелинейният константно дегресивен метод или метода на снижаващия се остатък. При него нормата на амортизация се определя както при линейния способ, но за да се интензифицира се умножава с коефициента на повишение в границите от 1.5 до 2.5. Друга особеност на метода е, че към остатъка от амортизируемата стойност на предпоследната година не се прилага амортизационна норма. Анализът на демонстрираните модели на индивидуални амортизационни планове показва, че нелинейните методи на амортизация дават по-големи възможности за обновяване на техническата база на предприятията, а също за предпазване на предприятията от декапитализация, в случай на инфлация и повишаване на цените на активите. Освен това амортизацията е разход, но особен разход – в смисъл, че след реализацията на продукта сумите по амортизацията се натрупват в паричен фонд, който е на разположение на предприятието за осъществяване на основни ремонти и възстановяване на натекущите активи. Спрямо употребата на текущи или краткотрайни активи е приложим само един метод, но при употребата на дълготрайните активи се допуска да се използват различни методи за амортизиране, спрямо различните активи на предприятието. И тук законът за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти изискват тази политика да бъде оповестена в приложение към годишния финансов отчет, да се прилага по възможност последователно, а евентуална промяна да е по обективни причини, т.е. да се мотивира.


Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала