Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Митническо посредничество. Митническо облагане


Митническо посредничество. Митническо облагане.


Икономика на митническото посредничество.

Митническото посредничество представлява съвкупност от дейности, при които митническите агенти защитават интересите на икономческите агенти пред митническите служители. Както всяка стопанска дейност и митническото посредничество трябва да бъде управлявано съобразно изискванията на пазарните закони. Важно значение имат:

 1. Започването на посредническите операции.

 2. Локализирането на посредническата операция.

 3. Организационната форма на капитала - характеризира с малка капиталоемкост.

 4. Първоначалният капитал.

 5. Работната сила.

 6. Организацията на труда - обработка и подготовка на документите.

Видовете услуги, които произвежда митническия посредник може да разграничат:

 1. Услуги по митническото оформяне на износа.

 2. Услугите, свързани с митническото оформяне по вноса.

 3. Консултантските и спомагателните услуги.


Митнически контрол.

Митническият контрол представлява система от дейности, предхождащи процеса на обмитяване на стоките. Митническият контрол цели да осигури пълното обмитяване на стоките и да не се допуска контрабандно движение на стоките. Субекти на митническия контрол са вносителя и износителя. Обект на митническия контрол е движението на стоките. Съществуват следните видове митнически контрол:

 • Контрол по вноса.Това е най-важната част от дейността на митниците. Той може да се обособи в две части- граничен и вътрешен. Граничният митнически контрол е контролът,който се осъществява при непосредственото влизане на стоките на територията на страната.Вътрешният митнически контрол се осъществява преди непосредственото обмитяване и териториално е разположен в близост до местопребиването на облагаемите лица. Основен принцип на митническия контрол по вноса при физическите лица е защита правото на свободно потребление на стоките. Всяко право е свързано със задължение.

 1. Митническият контрол по вноса на юридическите лица по своята същност и дейност не се различава съществено от този при физическите лица. Основният принцип тук е създаване условия за пълното изпълнение на задачите и целите, заради които е въведено митото.

 2. Митнически контрол по износа. Всяка страна предвижда силно облекчени митнически режими по износа. За да се предпазят вътрешните пазари, се прилагат най-разнообразни форми за ограничаване на нежелан износ. Тези форми не са митнически, а са елемент на външно-търговската политика, но митническите власти се явяват контрольори по спазването на външно-търговският режим

 3. Митнически контрол по временните режими. Стоките, които влизат по временен режим ще останат временно в страната, затова законодателствата не предвиждат облагане с мито на тези стоки. Основен принцип тук е предотвратяването на отклонение на стоките от временното им пребиваване.


Материала е изпратен от: Милана Христова
Изтегли материала