Пон, 13- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Информационни технологии

Моделиране и симулация


Моделиране и симулация


 1. Основни понятия.


Модел – някаква формална система отразяваща с определена степен на адекватност поведението на реалния обект. Може да бъде:

 • математически – функция, система от уравнения, математическо моделиране. Обикновено при мате-матическото моделиране уравненията са диференциални, защото те описват реалните процеси;

 • физически.


2. Принципи на моделирането.


Информационна достатъчност – отсъствието на информация води до трудно моделиране на обекта, затова е необходим достатъчен праг на информацията т.е. онова ниво на информацията, което ще оси-гури адекватност на модела. Адекватност – степен на съответствие поведението на модела по отноше-ние на реалния модел в реалната система;

 • Осъществимост – моделът, който е изграден трябва да осигури постигането на дадената цел с някак-ва вероятност P(t) ≠ 0 за определено време P(t)P0. При извършване на големи изчисления се прилага GRID технология (разпределянето на изчисленията в мрежа изградена от отделни компютри);

 • Множественост на моделите – изследват се повече от един елемент на системата и затова се правят няколко модела на системата. Целта е да се получи по-голяма адекватност на модела. Моделите, които се моделират са динамични т.е. моделира се с преход (промяна) и чрез диференциалните уравнения (чрез производната се описва изменението на даден процес) се постига описване на системата;

 • Декомпозиция – модела в сложна система може да се представи, като свързани подсистеми. Всяка от тях може да се разбие на още по-малки системи т.е. получава се йерархия. Описват се функционални-те възможности на модела, който в последствие, може да бъде моделиран автономно (самостоятелно). Моделираните автономно се изследват по-просто т.е. правилото на “Разделяй и владей”. Основен про-блем при разбиването са връзките между отделните подсистеми (техният брой нараства значително). Наличието на голям брой връзки, може да внесе шум в модела. Шумът не се характеризира в нормал-ното действие в средата на реалния обект. Един модулен елемент да се декомпозира до ниво осигуря-ващо неговата добра управляемост. Ако има N подсистеми то наблюдаваме M връзки, където:

 • M = N(N-1)/2 ≡ N2.

  Графически изобразено това изглежда по следният начин:

  M


  N

  2.5 Параметризация – определят се набора от параметри определящи поведението на системата. Голе-мият брой параметри не гарантира адекватност т.е. тяхното влияние да е незначително в системата т.е. ако се налага се премахват, от където се изчистват, намаляват шумовете в модела.


  3. Етапи на моделирането.

  Казвайки етапи на компютърното моделиране подразбираме математическо моделиране с използ-ване на ЕИМ.  ЕИМ – голям клас от изчислителни машини


  Материала е изпратен от: Miglena Kostadinova
  Изтегли материала