Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Място и роля и обща характеристика на счетоводството в условията на пазарна икономика


МЯСТО И РОЛЯ И ОБЩА Х-КА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА Счетоводната отчетност е основният компонент в системата на управление , тъй като на базата на счетоводната информация се вземат важни решения относно ефективността и управлението на дадена стопанска дейност . При определяне мястото на Стопанската отчетност трябвач да се имат в предвид следните няколко факта:

-счетоводната отчетност е най- важната организирана система за получаване на отчетно - икономическа информация

-дава информация , както на ръководството на дадена икономическа единица , така служи и за информация на

външни потребители.

-дава представа , както за изгодата от продажбата или от реализирането на дадена продукция , така и с разходите които са свързани с постигането на дадена изгода.

В условията на пазарна икономика Счетоводната отчетност , освен че се явява основен компонент на системата за управление на дадена икономическа единица , тя е и единствената организирана система за получаване на отчетна информация. Счетоводната отчетност е източника , който единствено показва своята информация в стойностно изражение . Мястото на СО е изключително голяма , поради факта , че тя дава информация и отразява реално , получаването , производството , систематизирането и използването в стойност и натурални показатели на сегашните и бъдещите сделки , събития и отношенията вътре в предприятието.1 При определяне мястото на Стопанската отчетност , трябва да се разгледат и имат в предвид нейните функции , а именно:

Информационна, контролна , познавателна и възпитателна. Информационната функция – е от изключително значение , тъй като именно тя е продиктувана от потребността да осигури подходяща икономическа информация за осъществяване на управленски функции . Тази функция е закономерен израз на обективните процеси , тъй като е свързана с планирането.

Едно от важните неща при опре –деляне мястото на счетоводната отчетност в управлението на икономическата структура е факта , че отчетната информация се създава в самата система за управление Счетоводството е информационен процес , който протича в строго определени времеви и пространствени граници .Има точно определени количествени и качествени характеристики за конкретни обекти и обхваща техните състояния и измене -ния със специфични методи.

Счетоводният информационен процес използва както поотделно , така и в съчетание и трите вида измерители.

Или иначе казано : счетоводството доставя ,обработва и анализира отчетно – икономическата информация нужна на управленските органи за вземането на своевременни управленски решения.

Счетоводството представлява съвкупност от елементи , чрез които чрез числов израз се отразява , непрекъснато по време и място , изчерпателно по обем , системно , последователно и взаимносвързано всички елементи от имуществото на предприятието , както и условията при които то осъществява своята дейност с цел да се осигури информация за ефективното управление.

Счетоводната отчетност играе основна роля в управленско- информационната система , това е така , поради факта , че тя предоставя необходимата информация на всички равнища. Както вътре в самата организация , така и вън на контролните органи. Информацията е важна за ръководните органи за оперативното управление в предприятието , което е отговорно за постигане на поставените цели. Най – важната и съществена информация , която предоставя счетоводната отчетност е именно ФИНАНСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ. счетоводният процес включва събирането и обработването на информация за състояния , изменения и получени резултати , като се използват стойностни , натурални и трудови измерители. Счетоводството представлява съвкупност от елементи , чрез които чрез числов израз се отразява , непрекъснато по време и място , изчерпателно по обем , системно , последователно и взаимносвързано всички елементи от имуществото на предприятието , както и условията при които то осъществява своята дейност с цел да се осигури информация за ефективното управление. Въпросът за финансовото счетоводство у нас на настоящия етап е регламентиран със Закона за счетоводството. Съгласно чл.1 “Този закон урежда осъществяването на счетоводството и предприятията”. По смисъла на същия закон под предприятие се разбира “икономически обособени физически и юридически лица, които осъществяват разширена от законите дейност”.


Материала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала