Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Нетекущи (ДА)


НЕТЕКУЩИ (ДМА)

 1. За нуждите на счетоводното отчитане ДА се групират в следните позиции:

 • материални

 • нематериални

 • финансови

 • биологични

 • търговска репутация.


Материални – съгласно приложим счет. стандарт, МСС, МСФО, НСФОМСП

МСС – дъщерни предприятия

МСФО, НСФОМСП – малки предприятия

МСС/СС 16

Международният – машини, имоти

ДМА – третират тези?

 1. Материални активи – определят се като “Установими нефинансови ресурси придобити и притежавани от предприятията, които имат натурално-веществена форма; използват се за п-во и или доставка/продажба на активи, или услуги, за отдаване под наем за администр.или др.цели; очаква се да бъдат използвани за повече от 1 отчетен период. Тези активи могат да бъдат под формата на р-ди за придобиване на активи с такъв х-р.

 2. Ключови думи в определението.

 • установими – установимостта е свързана с възможност за определяне ... между конкретен ДМА и черпенето на ....изгода от него,

 • притежавани - свързва се с правото на предприятието да получи очакваната икономическа изгода от ДМА, което произтича от придобитите законодателни права върху актива и възможността предприятието да ограничи дейността до изгодите от актива

 • Черпенето на икономическа изгода произтича от правата върху актива, отделно от останалите активи.

 1. Призн. И отчитане активите като ДМА – три условия

 • на определението за ДМА

 • стойността на актива да може надежно да се изчисли

 • предприятието очаква да получи икономическа изгода от актива

Ако актива се състои от разграничими съставни части отговарящи поотделно на критериите на ДМА, те могат да бъдат разделени ивсяка част от тях да се обособи като самостоятелен актив.

 1. Оценяване на ДМА – процес на изчисл.стойности на актива – то се определя в две фрази

 • първоначално признаване – всеки ДМА се оценява по цена на придоб., себестойност или справедлива пазарна цена.

 • Последващо оценяване – след първоначално признаване

Справедлива цена се определя на активен пазар. Съгласно посл. промени в МСС 16 като като компанент на цената на придобиване на ДМА се включват и първоначалната приблиз.оценка на р-дите за демонтаж и възстановяване на терена, на който е бил разположен.

Ако тези р-ди са надежно определими те се провизират при условие, че след прекратяването на дейността.................жтпадъците ще се извадят, терена ще се възстанови. Този въпрос е решен с разясняване №1 на КРМСФО 1 (Комитет за разясняване межд.стандарти за фин.отчети)


Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала