Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Нормативна уредба на счетоводството. Характерни черти на счетоводството


Нормативна уредба на счетоводството. Характерни черти на счетоводството.


Счетоводството в България се осъществява в строго съответствие с редица нормативни документи, които могат да се разделят на две основни групи – специфични и общи. Към специфичните се отнасят онези, които регламентират самата счетоводна дейност, а общите са онези, които регламентират стопанската и финансова дейност на предприятията. Основен специфичен документ е Закона за счетоводството.

В основата на третия закон за счетоводството са директивите на ЕС, които регламентират счетоводната отчетност и по-точно 4-та директива от 25.07.1978, която се отнася до годишните счетоводната отчети на предприятието. 7-ма директива от 13.07.1983, която се отнася до годишните финансови отчети на икономическите групи или това са консолидираните отчети. 8-ма директива от 08.04.1984, която се отнася до квалификацията, правоспособността, правата и задълженията на одиторите.

В България значение има и разработването на национални стандарти за осъществяване на счетоводната отчетност на предприятието, които имат правото да прилагат облекчена форма на финансова отчетност. Това са националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Предприятия, които са контролирани от държавата или общините или подпомагани от тях, съставят допълнителни отчети съгласно документи и форми определени от министъра на финансите.

В България вече не съществува национален съвет по счетоводството, не се разработват счетоводни стандарти, а се прилагат международни стандарти. Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия са подчинени на международните счетоводни стандарти, но отразяват специфични национални особености. Националния сметкоплан също би могъл да бъде отнесен към специфичните документи, но той вече няма задължителен, а препоръчителен характер. Но предприятията се придържат към този препоръчителен национален сметкоплан и всяко разработва свой индивидуален сметкоплан с обхват на сметките и техните шифри, които отговарят на особеностите му, но общо взето в практиката се следват утвърдените представи за 9-те раздела на сметкоплана.

Счетоводната отчетност се регламентира и от много общи закони и актове, тъй като всяка стопанска дейност трябва да се отчита и регламентацията на нейната организация по един или друг начин засяга и счетоводството, така че можем да кажем, че към нормативните документи с общ характер се отнасят Търговския закон, всички закони за данъчно облагане. Освен това са законът за банките, за кооперациите, за публичното предлагане на ценни книжа, за устойчивостта на държавния бюджет, законите регламентират различните аспекти на контрол – закон за независимия финансов опит, за държавен вътрешен финансов контрол, за финансовото управление в публичен сектор, за митниците, за валутния контрол, за вътрешно ведомствен контрол. Тук трябва да отнесем всички подзаконови нормативни актове като постановление на МС, разпоредби, наредби, решения и особено тези, които са в системата на МФ (закон за НАП).

Характерни черти на счетоводството като система за създаване на информация се свеждат до следните основни:

  1. Счетоводството се прилага в отделни предприятия. Закона за счетоводството определя изрично какво да разбираме под предприятие и основните критерии тук е икономическата обособеност на дейността, за която трябва да дава информационна счетоводна отчетност, тъй като именно на основата на тази обособеност може да се съпоставят понасяните рискове и изгодите от тази дейност.


Материала е изпратен от: Румен Кирилов
Изтегли материала