Вторник, 27- ми Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Нормативна уредба на счетоводството. Характерни черти на счетоводството


Счетоводната информационна система създава обобщена информация за дейността на предприятието, тъй като тази информация не може да се създаде и представи в реално време т.е. тя има последващ характер и като такава е насочена по-скоро към анализ на миналото и вземане на решения за управлението на предприятието в перспектива, но информацията от счетоводните сметки дава възможност за посрещане на нуждите и на текущото или оперативно управление, особено на приходите, разходите, материалните запаси, стоковите потоци и т.н.

Обобщеният характер на счетоводната информация предполага използването основно на парично-стойностни измерители, за да се избегнат неудобства или несъпоставимостта при използване на натурални и трудови измерители.

Документираната обоснованост т.е. счетоводната отчетност използва данни, които са документално регистрирани и които достоверно доказват вида, съдържанието, обема, стойността, мястото, времето на протичане на стопанските операции и длъжностните лица, които са участвали. Това придава доказуемост и правна обоснованост на счетоводната документация.

Контролна функция, т.е. чрез него може да се осъществява контрол в/у потреблението на ресурси в предприятието и начинът, по които то се осъществява.

Счетоводството е начин за пълно и непрекъснато наблюдение и отразяване на стопанската дейност. В някои източници то е наричано аналог на стопанската дейност. Това не противоречи на факта, че счетоводството е същевременно система за създаване на периодични финансови отчети. Това, че те се използват и представят периодично, не противоречи на принципа на непрекъснатост при наблюдение и отчитане на стопанската действителност.

Счетоводната информационна система се основава на своя самостоятелна специфична организация, а също и счетоводството използва специфичен метод за създаване на отчетна информация. За да бъде счетоводната информация адекватна на нуждите на предприятието, счетоводната информационна система трябва да отговаря на следните изисквания:

  • Единство и съпоставимост на планови отчетно данни

  • Своевременност на информацията

  • Пълнота на информацията (излишъка не е желан)

  • Точна и обективна информация

  • Ясна и достъпна

  • Съгласуваност на информацията

Потребителите на счетоводната информация са самите предприятия и др. предприятия, партньори, доставчици, съдружници и пр. :

  • Акционери и собственици

  • Страни и контрагенти по договори

  • Специалисти от различни области

  • Правителството
Материала е изпратен от: Румен Кирилов
Изтегли материала