Четв, 1- ви Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Психология

Някои характеристики на професията социален педагог


Някои характеристики на професията "социален педагог"

"Социален педагог" е сравнително млада професия, която успешно навлиза в света на професиите и изключително адекватно отговаря на актуалните пазарни потребности. Макар и определена като нова, тя заема достойно своето място сред многообразието от професии с помагащи функции, като успешно отдиференцира своите от тези на другите сродни професии - педагог, психолог, терапевт и други.

Ако погледнем назад в историята на българското образование се вижда, че основите на социалната педагогика като наука и професионална дейност са поставени още в края на XIX - началото на XX век, когато под силното влияние на немската образователна школа, у нас трайно се налагат възгледите относно реорганизиране на социалното пространство и по-точно, съобразяването на образователната политика със социалния фактор.

Към средата на XX век педагогът покрива нуждите при осъществяване на взаимодействието "човек - човек" в образователната сфера. В началото на 90-те години, когато социално-икономическата политика на България промени своя характер и обществото ни пое по нов път на развитие, съобразен с условията на пазарната икономика, се очертаха нови проблеми и немалко празни ниши по отношение подпомагането на взаимодействието "човек - човек" и "човек - среда". Университетите в България доловиха обществените потребности и започнаха разкриването на новата специалност "Социална педагогика".

Характерът на специалността "Социална педагогика" и съответно на професията "социален педагог" е сложен и многоаспектен. Той се определя каго такъв от немалко особености, някои от които са свързани с:

 • многообразието клиенти, с които се работи: деца, възрастни и стари хора;

 • многоаспектността и спецификата на проблемите;

 • комплектността на подходите, които се използват при разрешаване на проблемите;

 • многообразието от взаимодействия - институционални и професионални, които се реализират за разрешаване на проблемите;

 • богатата палитра от закони, които се прилагат при работата;

 • многото и различни институции, в които може да се реализира социалния педагог в държавния и неправителствения сектор;

 • богатството от научни области, изграждащи професионалната компетентност на социалния педагог;

 • немалкото изискванията към личностните и професионалните характеристики на специалиста "социален педагог".

Проблемните области, в които интервенират социалните педагози, могат да се обособят в следните глобални направления:

 • Деца и лица, нуждаещи се от подпомагане по отношение тяхното личностно и социално функциониране: при преодоляване на естествени житейски кризи свързани например: с кризата на 3-тата година от живота; първоначалната социализация; пубертета; формирането на идентитета; вторичната социализация; адаптирането към нова среда и интегрирането в социума; преминаването от една възрастова група в друга; подпомагане адаптацията при живот в нови условия, в нова среда - приятелска, училищна, студентска,

професионална; за насърчаване на развитието - личностно, познавателно,

емоционално, професионално и други.

 • Подпомагане на деца и лица при нарушено социално функциониране:

 • При деца и лица в неравностойно социално положение:

Деца - с един родител; без родители; отглеждани в приемни семейства; от настойници и роднини; в институции; осиновени; от многодетни семейства; от семейства с


Материала е изпратен от: Янка
Изтегли материала