Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

НСС 1 и МСС1-представяне на ФО


НСС 1 и МСС1 – представяне на ФО.1


Те са идентични. Този стандарт е предназначен за изготвяне на отчети с общо предназначение. Той дава определение на понятието финансова отчет.

ФО представлява – структурно представяне на на информацията за финансовото състояние, резултат от дейността и паричните потоци.

ФО има пет съставни части:

  1. Счет. баланс;

  2. ОПР;

  3. Отчет за паричните потоци;

  4. Отчет за собствения капитал;

  5. Приложение – в него са посочени точно определен бр. вид справки;

2.1 И МСС 1 и НСС1 позволяват баланса да се изработва в по- разширен или по съкратен вид. Т.е. той да включва само информация за която реално имаме ст-ти. Изготвя се само нетен баланс. В СБ съществуват множество позиции, които се записват кат отрицателни величини. Това са:

- невнесен капитал;

- загуба;

- отрицателна търговска репутация- записва се в А на СБ , но със знак (-) ;

И едностранната и двустранната форма на баланса са законово разрешени.

2.2 ОПР – при него са законово разрешени и едностр. и двустр. Форма, като по-широко приложение има двустр. Форма – задължително с водят разходи по Ик.Ел..

Ако през год не водим раз-ди по Ик.Ел, в края на год. използваме само едностр. форма.

Пример: Код на реда 1030 от ОПР:

На 01.01 салдо на с/ка 303 е 10 000 лв.

На 31.12 салдо на с/ка 303 е 12 000 лв.

Ако имаме незавършено производство –

На 01.01 начално салдо 38 000 лв.

На 31.12 крайно салдо 30 000 лв.

_________

8

1) 01.01 - 10 000

31.12 - 12 000

________

  • 2 ↓

2) -2 + 8 = 6 !!!!


2.3. Отчета за паричните потоци е ел. на ГО2, но поради значимостта на изготвянето му съставянето му е обяснено в отделен стандарт 7.

2.4. Счет. политика е самостоятелна справка ел. 7 на Приложението – тя е писмен документ.

Счет. полит. представлява съвкупност от правила, принципи, база за разпределение, методи и др, които пред-то прилага в своята работа през отчетния период.

СС3 1 изисква счет. полит. да осигурява съпоставяемост и сравнимост на счет информация. Това озн., че счет. полит. не трябва да се променя колкото си може по-дълъг период о време.


Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала