Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

НСС 1 и МСС1-представяне на ФО


При този вар. следват четири основни момента:

Трябва да се изчислят първоначалните разходи по придобиването;

 • Да се определи справедливата (пазарна) цена на разграничените активи и пасиви;

 • Да се осчетоводят разграничените активи и пасиви;

 • Да се изчисли търговска репутация;

  1.  разх. по придоб. вкл.:

  • изплатената парична сума + всички допълнителни разходи свързани с покупко-продажбата – такси, хонорари, емисии на акции и т.н.;

  Термина означава – цена на придобиване (провери от някой какъв точно е термина – тук не се чете в лекцията на Петя, предполагам е пазарна –м.б.)

  1.  всички активи и пасиви се оценяват по справедлива (пазарна) ст-ст. Заприходяват се само тези които отговарят на нашите критерии (праг) и от които се очаква икономическа изгода. Прави се преглед на взимания и задължения и се оставят само ……………… .

  (4)  Осн. правило е, че търговската репутация възниква при покупко-продажба на цяло пред-тие.

  Репутацията бива (-) и (+):

  (+)  представлява превишението на първоначалните разходи над нетната ст-ст на разграничените активи и пасиви. Посочва се в Актива на баланса.

  (-)  представлява превишението на нетните ст-сти на разграничените активи и пасиви над първоначалните разходи по придобиването.


  Пример:

  Към 1.05.2007 г. пред-тие Х купува пред-тие У .

  Платени са по банков път 20 000 лв. Направени са допълнителни разходи общо за 8 000 лв.Направена е пълна инвентаризация и активите са със следните суми:

  ДА – 25 000 лв.

  Стоки – 6 000 лв.

  Вземания от клиенти – 4 000

  Каса – 500

  Разпл. с/ка – 1 500

  Общо : 37 000 лв.

  Инвентаризацията на задълженията - 26 000 към доставчици


  Трябва да се осчетоводи търговската репутация  Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
  Изтегли материала