Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

НСС 1 и МСС1-представяне на ФО

МСС 7 и НСС 7 – Отчитане на паричните потоци


Паричния поток показват какви пари влизат и излизат във фирмата.

1. Приложение – с общо предназначение, не се отнася до:

- пред-тия, които съставят консолидирани отчети;

- пред-тия, които работят по СС 31 съвместна дейност;

- спец. пред-тия, като банки, застрх. дружества и др.

2.Основни понятия

Парични средства – краткосрочни фин. активи под формата на парични наличности и парични еквиваленти.

Парични потоци - входящи и изходящи потоци (движения) на парични наличности и парични еквиваленти.

За целите на стандарта всички дейност са сведени до три основни:

1.Основна (оперативна);

2. Инвестиционна;

3. Финансова

Изготвянето на финансовия отчет може да стане по два метода: пряк и косвен. В стандарта е посочено по пряк и косвен метод.

Пример: Пряк метод

Пред-тия има следната информация обобщена по главните книги на с/ки 501 и 503.

Получени суми от клиенти - 1 320 000 лв.

изплатени на доставчици – 1 216 000 лв.

изплатени за работни заплати – 9 000 лв.

и за осигуровки – 4 000 лв.

изплатени са и лихви по ползван кредит 3 000 лв.

изплатени данък печалба 4 000лв.

След данъчно облагане е разпределена печалба за 39 000 лв.

Платени са застраховки, глоби такси и др. общо за 60 000 лв.

Платени са такси за банково обслужване – 3 000 лв.

Получен е краткосрочен заем от 30 000 лв.

Платени са лизингови вноски – по финансов лизинг на автомобил 5 000 лв.

Върнат е заем на съдружници - 35 000 лв.

Закупен ДА за 20 000 лв.

На 01.01 начално салдо на с/ка 501 – 3 000 лв.

с/ка 503 – 17 000 лв.

на 31.12 крайно салдо- с/ка 501 – 1 000 лв.

с/ка 503 – 20 000 лв.Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала