Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Обща теория на митата. Мениджмънт на митата


ОБЩА ТЕОРИЯ НА МИТАТА. МЕНИДЖМЪНТ НА МИТАТА

І. Митата притежават всички основни черти на данъка – те са парично плащане на юридическите и физическите лица, които внасят или изнасят стоки. Това плащане има задължителен и непротиворечив характер.

Събирането на данъци е подчинено на една главна цел – покриване на държавните разходи, т.е. главното им предназначение е задоволяване фискалните потребности на държавата, а на митата е регулиране на международния търговски обмен. Митата са приходна форма, която се отнася към косвените данъци. Митата могат да стимулират или ограничават външнотърговския обмен.

Фискалната политика. Тя намира израз в способността на митата да носят приходи на държавата.

Видове митнически режим с преобладаващи икономически функции.

Първият е режим на транзита. Разбират се тези стоки, които са поставени под контрола на митниците и се освобождават от мита посредством гаранции.

Режим на складиране в митница. Разрешава свободно влизане на стоките в страната, където на строго определени места стоките се складират с цел понататъшен реекспорт и облагат с мито само, ако са предназначени за вътрешно потребление.

Режим на потребленията. Представлява временен внос без мита на стоки, суровини, полуфабрикати, които ще бъдат реекспортирани след преработка и преобразуване.

Режим :Промишлено складиране. Ползване на безмитен внос или износ на стоки, части, детайли, възли без да е задължителен реекспорта на цялото количество получени готови изделия.

ІІІ. Теоретически аспекти на проктекционизма при международната търговия.

Съвременната икономика се характеризира с бурно развитие на международната търговия. Възникват множество теоретични модели основна цел, на които е да се обяснят зависимостите и равновесните точки в международната търговия.

1.Внимание в случая заслужава развитието на протекционизма във външната търговия. За целта първоначално се представя моделът HOS. Моделът е създаден от шведските икономисти Е. Хекшер и Б. Олин, а в последствие доразвит от П. Самуелсън. Основна цел е да намери точката, в която международната търговия се намира в равновесие.

2. Равновесна точка на международната търговия при наличието на мито.

При наличието на митническа защита на производството на дадена стока нейната относителна цена нараства, което води до изменение съответно на равновесната точка на производството на друга стока.

3. Влияние на различните протекционистични мерки върху общественото богатство.

Съществуват няколко основни протекционистични мерки, които биват използвани от правителствата за протекционизъм: Мито; “квота“;плаващи квоти; субсидиране на експорта; държавни поръчки

4. Изчисляване на нетните загуби от мита. Може да се определи като се установи в каква степен се изменя вноса или въвеждането на мита и промяната на цената от това.

ІV. Мениджмънт на митата при физическите лица.

Обособяването на митнически режим при физически лица има за цел да обхване движението на стоките свързани с потреблението. Съществува особеност при този процес, тъй като акта на покупко-продажба не винаги съвпада с пълното амортизиране на стоката. Това поражда редица неопределености на потреблението.

  • Неопределеност във времето.

  • Неопределеност по местоположение.

  • Неопределеност на ползвател.

  • Неопределеност на предназначението.

Мениджмънтът на митата на физическите лица се различава от мениджмънта на юридическите лица


Материала е изпратен от: Валентина Димитрова
Изтегли материала