Сряда, 19- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Право

Обща теория на правото


Разликата обаче е в предмета на изучаването. Ако Общата теория на правото се ограничава в пределите на чисто правните явления, изучава вътрешния живот на правото, дава най-широки обобщения, но само в сферата на правото и нейните взаимоотношения с държавата, то Философията на правото намира своя научен терен в изучаването на външните (за правото) взаимодействия между правото и метоправните явления (морал, наука, религия,политика, икономика, военно дело и т. н. ).


2. МЕТОДОЛОГИЯ НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО.


За да определим предмета на дадена наука поставяме общия въпрос какво изучава тя, но за да разберем нейните методи трябва да отговорим на друг въпрос - как, по какъв начин, с какви средства се извършва изследването. Методът е своеобразен път, по който върви изследването.

Всяка наука се стреми преди всичко да обясни изучаваното явление. Но всеки предмет, всяко обществено отношение могат да бъдат обяснени по различен и даже противоположен начин, в зависимост от метода на дадена наука. Ето защо методите се отнасят до същността на науката, те са съществени.

Методите на всяка наука имат за цел да дават научно знание за нейния предмет. В науката на всяка категория може да се придаде методологически характер.

Методите, най-общо казано, могат да се разделят поне на две одновни групи. Едната група образуват общи, или универсални, а другата са частни, или специални методи. Общите (или универсалните) методи се използват във всички науки, докато частните - само в специални области.

Историческият метод е един от най-разпространените и има всеобщо приложение. Всички науки в широк смисъл на думата са исторически. Те изучават история на развитие на природата или на обществото. При ползването на историческия метод явлението се изследва в своето зараждане и развитие. Той се противопоставя обикновено на метафизическия ( догматичен) метод

Другият универсален метод, който се използва от всички науки, е сравнителен, или компаративен. Без него също не може да се формулира една или друга обща закономерност на явлението. Понякога (често) историческият и сравнителният методи се обединяват в един общ сравнително-исторически метод.

Третият общ метод, който се използва от всички науки, е логическият. Той има най-голямо значение за правото поради самата му (на правото) природа. Всички науки без изключение боравят с такива логически категории като анализ, синтез, силогизми, индукция, дедукция и т. н., но за правото те са особено важни, тъй като правото трябва да бъде логически хармонична и непротиворечива система.

Втората голяма група са частните методи, които важат за отделни конкретни науки. По-специално в правото се използва нормативният, или както често, но не съвсем точно, го наричат формално-логически юридически метод. Това се обяснява, както вече казахме, с хармоничната природа на правото, с неговата вътрешна съгласуваност и логическа непротиворечивост. Одновременното действие на две противоречиви правни норми е логически невъэможно, едната изключва другата при нейното приложение. В правото се използват все по-широко и други частни методи: кибернетически, структурно-функционален, на конкретни социологически изследвания и други. Функционалният метод е един от най-модерните.

Научните знания съществуват на две равнища - емпиричното, което се опира върху опита и експеримента, и теоретичното, което ползва логическите операции. Според това деление общата теория на правото е теоретическа, а не експериментална наука. Знанията, които тя придобива, са абстрактно-теоретически и се нуждаят от от проверка в практиката, в живота.


3. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО В СИСТЕМАТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ НАУКИ


Мястото на Обща теория на правото в системата на юридическите науки е в раздела на теоретико-исторически знания за правото. Всички юридически науки могат да се разпределят условно най-малко в три основни групи.


Материала е изпратен от: Недялка Петрова
Изтегли материала