Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Оценка и счетоводно отчитане на селскостопанската продукция


Оценка и счетоводно отчитане на селскостопанската продукция

Характеристика, оценка и организация на отчитането


Краткотрайните активи с биологичен характер се подразделят на селскостопанска продукция и КБА. За селскостопанска продукция се счита първоначално придобит полезен продукт от биологичните активи на предприятието, който се определя като отделен актив в момента на отделянето му от биологичния актив. От тази гледна точка прираста на животните, който е продукт на труда не се включва в селскостопанската продукция, а се отчита като КБА. Добитите приплоди макар и условно да се считат за продукция поради по-особения им вид се отчитат също като КБА. Точното определяне на понятието селскостопанска продукция има важно значение по-нататък по отношение на прилаганата оценка.

Селскостопанската продукция се оценява при първоначалното признаване по справедлива стойност намалена с предварително начислените разходи при продажба. След първоначалното признаване и в края на отчетния период селскостопанската продукция се оценява съгл. разпоредбите на СС 2 СМЗ.

За синтетичното счетоводно отчитане на продукцията е предвидена с/ка 303 Продукция – активна имуществена сметка. Аналитичното отчитане следва да се организира по видове продукция, по местонахождение и по МОЛ.

Отчитане на увеличението на селскостопанската продукция


А. Добита продукция заприходена на склад

Дт 303 по справедлива оценка

Кт 6111, 6112

Б. Безвъзмездно получена селскостопанска продукция

Дт 303 по справедлива стойност

Кт 709

В. Констатирана незаприходена продукция при проведена инвентаризация

Дт 303 по справедлива стойност

Кт 709

Г. Получена продукция по повод издължаване на дялови вноски

Дт 303

Кт 426

При отглеждането на пчелни семейства има известни особености, тъй като там по с/ка 303 се отчита само получения мед, восък и пчелно млечице. Новите пчелни семейства счетоводно се отчитат чрез специално обособена с/ка 313.

Отчитане на намалението на селскостопанската продукция


А. Продажба на селскостопанска продукция предварително заприходена на склад


Материала е изпратен от: Ганчо Христов
Изтегли материала