Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Оценка, калкулация и сводка


Оценка, калкулация и сводка –

способи на счетоводната отчетност1. Оценка


1.1 Определение – оценяването е метод за изразяване на счетоводните обекти в стойност. На практика стойността се изразява с помощта на цената.

Съгласно Закона за Счетоводството е възприето оценяването на обектите да става на база историческа цена.


1.2 Историческа цена –стойността, по която Активите, Пасивите и Капиталът се записват в момента на тяхното придобиване или възникване.


1.3 Видове оценки:

А. Текущи:

1) цена на придобиване използва се при покупка и строеж на ДМА, материални запаси и др. цената на придобиване включва: покупната цена, транспорта, товаро-разтоварване, всички разходи по привеждане на актива в годен за използване вид

Пример: Закупени са материали 1 000 лв. + 20% ДДС

Материалите са превозени от транспортна фирма за 100 лв. + ДДС

За товарене и разтоварване са изплатени от касата 50 лв.

Определете цената на придобиване на материалите.

Покупна цена + трансп. р/ди + тов./разтл = 1 150 лв.

2) себестойност – използва се за произведените в предприятието активи, като не се включват административните разходи

3) справедлива цена – сумата, за която един актив може да бъде заменен или един пасив може да бъде погасен при пряка сделка (тя е продажна, борсова, пазарна цена)


Б. Последващи:

Те са периодични, оценяването на активите и пасивите се извършва спрямо приложимите счетоводни стандарти.2. Калкулиране – способ за оценяване на частите за да се получи стойностен израз на цялото. За количествено измерване на обекти със сложно и разнородно съдържание, при които е невъзможно определяне на цената.

Например определяне себестойността на продукцията.3. Сводка на отчетните данни – метод, чрез който многобройни и разнообразни данни се свеждат до определени показатели, с които се оценява, анулира или регулира дейността.


Материала е изпратен от: Мария Тодорова
Изтегли материала