Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Оценка на инвестиционен проект


200 000 . 3% = 600 000


Вариант 2

Инвестиции в оборотни средства за запас от суровини

ОСсур = 300 000 . 3 + 50% . 3 = 1 350 000лв

Инвестиции за създаване на запас от резервни части

26 000 000 . 3% = 780 000лв


Общо инвестиции в оборотни средства - сравнителна таблица за варианти 1 и 2

Табл. 1

Елементи на оборотните средства

вариант 1

вариант 2

1

2

3

запаси от суровини

1 800 000,00 лв

1 350 000,00 лв

запаси от горива

250 000,00 лв

225 000,00 лв

запаси от амбалаж

750 000,00 лв

700 000,00 лв

запаси от резервни части

600 000,00 лв

780 000,00 лв

парични средства по банкова сметка

250 000,00 лв

250 000,00 лв

Обща сума:

3 650 000,00 лв

3 305 000,00 лв
Вариант 1 инвестиции в оборотни средства – 3 650 000лв

Вариант 2 инвестиции в оборотни средства – 3 305 000лв


 1. Обща сума на еднократните разходи


Табл. 2


Елементи на еднократните разходи

вариант 1

вариант 2

1

2

3

Преки инвестиции

27 500 000,00 лв

34 750 000,00 лв

Съпътстващи инвестиции

250 000,00 лв

250 000,00 лв

Свързани инвестиции

457 883,00 лв

457 883,00 лв

Разходи за ликвидирани обекти

550 000,00 лв

550 000,00 лв

Инвестиции в оборотни средства

3 650 000,00 лв

3 305 000,00 лв

Обща сума:


32 407 883,00 лв

39 312 883,00 лв 1. Разпределение на еднократните разходи по поредни години от Тиж


Табл 3


Поредна година от Тиж

вариант 1

вариант 2


дял от общата сума, %

еднократни разходи, лв

дял от общата сума, %

еднократни разходи, лв

1

2

3

4

5

0

15%

4 861 182 лв

8%

3 145 031 лв

1

20%

6 481 577 лв

20%

7 862 577 лв

2

20%

6 481 577 лв

20%

7 862 577 лв

3

35%

11 342 759 лв

20%

7 862 577 лв

4

8,60%

2 787 078 лв

30,84%

12 124 093 лв

5

1,40%

453 710 лв

1,16%

456 029 лв

общо:

100%

32 407 883 лв

100%

39 312 883 лв 1. Изчисляване отчетната стойност на дълготрайните активи ДА

  • Еднократни разходи, които не влизат в отчетната стойност на ДА


Табл.4


Елементи на еднократните разходи

вариант 1

вариант 2

1

2

3

Разходи за инвеститорски контрол

25 000 лв

25 000 лв

Разходи за подготовка на кадри

50 000 лв

50 000 лв

Инвестиции в оборотни средства

3 650 000 лв

3 305 000 лв

Свързани инвестиции


457 883 лв

457 883 лв

Общо:

4 182 883 лв

3 837 883 лв


Изчисляване отчетната стойност на ДА


Вариант 1 32 407 883 – 4 182 883 = 28 225 000лв

Вариант 2 39 312 883 – 3 837 883 = 35 475 000лв


III. Финансиране на проекта

А. Методически указания – за всеки източник на финансиране на проекта е необходимо да се изчисли:

Сумата на финансирането от съответния източник;

 • Относителният дял на съответният източник в общата сума на финансирането;

 • Цената на капитала, осигурен от съответния източник – цената на капитала е онази норма на възвръщаемост Нв, %, при която нетният паричен фонд, получен от дадения източник, се изравни със сумата на осъвременените разходи по обслужването на същият източник %;

 • Разходите по обслужването на съответния източник на капитала без тези за акционерния капитал;

 • Важна задача в този раздел е изчисляването на среднопретеглената цена на капитала на новото предприятие.

  Б. Изчисления по проекта – настоящият проект се финансира от следните източници: емисия на облигации, банков кредит, емисия на обикновени акции, неразпределена печалба на фирмата – майка, приходи от дейността на новото предприятие.

  1. Финансиране за сметка емисия на облигации

  • Определяне цената на капитала, осигурен чрез емисията на облигации – цената на облигационния капитал е тази норма на възвръщаемостнорма на дисконтиране, при която осъвременената стойност на плащанията по дълга лихва, погашение на номиналната стойност и евентуално премия се изравнява с нетния паричен фонд получен, при емисията на 1 облигация.

  Цената се определя като се изхожда от следното равенство:

  , където:

  Р – нетният паричен фонд, получен от емисията на 1 облигация, лв;

  Ct лихвата в t-та година за 1 облигация, лв;

  F – номиналната стойност на 1 облигация, лв;

  n – срокът на погасяване на дълга, год;


  Материала е изпратен от: Стоян Тончев
  Изтегли материала