Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Оценки на активите и пасивите в баланса


Оценки на активите и пасивите в баланса


Представянето на капитала на предприятието в баланса и в двата му аспекта поставя въпроса за оценките при стойностното изразяване на активите и пасивите и по този начин за показването на действителното състояние на капитала. Ако оценките имат тази способност, то сумата на активите на предприятието ще изразява действителния размер на средствата с които предприятието разполага. Възприето е при оценяването на активите и пасивите да се прилагат историческа цена, справедлива стойност и възстановима стойност:

  1. Историческата цена се прилага при текущото оценяване на активите и пасивите. Това обикновено става в момента на придобиване на активите или на възникването на пасивите, т.е. историческата цена изразява състоянието на актива и на пасива според характеристиките на пазара в конкретен момент. В процеса на използване на пасивите могат да се създадат обстоятелства, когато към датата на баланса тяхната стойност не съответства на отчетната им в момента на тяхното придобиване. Това може да се дължи на повреди, морално и физическо остаряване и редица други причини. Ето защо се налага периодично последващо оценяване на активите и пасивите, като при дълготрайните активи ролята на стойностен коректив изпълнява амортизацията. За целта отчетната стойност на дълготрайните материални активи, дълготрайните нематериални активи и положителната търговска репутация се намаляват със сумата на начислената амортизация за съответния период. За отрицателната търговска репутация също може да се каже, че се амортизира до толкова, до колкото разсрочено се включва като разход в процеса на формирането на финансовия резултат. Стойностна корекция освен ДМА, положителната репутация и ДНМА претърпяват и вземанията на предприятието. Възможно е да се забави събирането на вземанията или пък да се окаже, че събирането им не е абсолютно сигурно и за това предприятието обезценява вземанията, като ги включва в баланса при активите с коригирана намалена стойност до разликата, до първоначалната и се отнася като провизии в отчета за приходите и разходите, при разходите за икономически елементи и по този начин се коригира финансовия резултат.

  2. Друг начин за оценка на активите и пасивите е т.нар. възстановима стойност. В условията на пазар цените на стоките и услугите се определят от търсенето и предлагането. По тази причина може да се окаже, че отчетните стойности на активите и пасивите, определени по историческа цена при тяхното придобиване, започват да изоставят от действащите цени на пазара. Това може да стане чрез последващо оценяване на активите по препоръчителен или по алтернативен подход. При препоръчителния подход активите се привеждат по стойност към тяхната възстановена стойност. В качеството на такава препоръчителна стойност се използва нетната продажна цена и стойността в употреба. Нетната продажна цена е цената, която може да се получи при продажбата на даден актив, намалена с разходите по продажбата.


Материала е изпратен от: Костадин Стамов
Изтегли материала