Петък, 23- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Оповестяване на свързани лица МСС 24 Международни ценови трансфери и международно данъчно облагане


 1. Оповестяване на свързани лица МСС 24.

Международни ценови трансфери и международно данъчно облагане

МСС 24 е в сила от 01.01.1986г. и действа и до днес без ревизиране.

Според МСС 24 свързани лица са тези, при които едното упражнява контрол или значително влияние върху другото по отношение на финансовите и оперативните решения. Свързаните лица могат да са ФЛ, ЮЛ, ключов управленски персонал. Това разбиране според МСС 24 се различава от нашия ТЗ. МСС 24 приема, че взаимоотношенията между свързаните лица са обичайни, но могат да повлияят върху финансовото и оперативното състояние на предприятието.

Не са свързани следните лица:

 • две компании, защото имат общ директор

 • кредиторите

 • профсъюзите

 • обществените и държавните агенции и институции

 • отделен клиент, доставчик, дистрибутор, франчайзор, агент, с които предприятието извършва голям обем от сделките

Между свързаните лица може да има сделки, но може ида няма. Сделка между свързани лица е прехвърлянето на ресурси или задължения между тях. МСС 24 не регламентира конкретен метод за определяне цените на такива сделки. МСС изисква оповестяване на базата на ценообразуването. Методите които се използват за ценообразуване между свързани лица са:

 • сравним неконтролеруем ценови метод на базата на цени при подобни сделки между свързани лица

 • метод на определение на база препродажни цени когато след прехвърляне между свързаните лица стоката ще се продаде на трето лице. Метода помага да се осигури покриване на разходите и печалба

 • метод разходи плюс към себестойността се прибавя среден за отрасъла процент печалба

МСС 24 разглежда още възнагражденията и бонусите на директорите и ключовия управленски персонал, които имат характер на сделка между свързани лица. Но МСС 24 не изисква тази информация да бъде оповестена, освен ако предприятието на прецени да я оповести.

Според МСС 24 предприятието оповестява същността на сделките със свързани лица или взаимоотношенията с тях, когато няма сделки.

Според МСС1 в СБ трябва да се посочат отделно дългосрочните и краткосрочните вземания и задължения със свързани лица. В ОПР отделно се представят приходите и разходите от операции, лихви и съучастия на свързани лица.


Международен ценови трансфер

и данъчно облагане

Международните трансферни цени и тяхното използване за избягване или намаляване на данъчното задължение са свързани с въпроса за свързаните лица. Транс националните компании използват международните трансферни цени за следните цели:

 • минимизиране на данъчното облагане с преки данъци

 • минимизиране плащането на импортни мита, такси, акцизи и други задължения към държавата

 • разширяване пазарния си дял чрез навлизане на нови пазари


Материала е изпратен от: Константин Георгиев
Изтегли материала