Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Основи на маркетинга


Тема 1- Същност на Маркетинговите Изследвания

Дефинираме МИ чрез две тенденции:

  1. инструментална – акцентът е в/у свойството на марк. изследвания за набиране и обработка на данни от и за потребителите;

  2. мениджърска – акцентира в/у способността на марк. изследвания да са средство за подпомагане на процеса на вземане на управленски решения.

Има две асоциации, които се занимават с марк. изследвания.

  1. АМА (америк. марк. асоциация) – марк. изследвания са систематично събиране, записване и анализ на данни за проблеми отнасящи се до маркетинга на стоки и услуги: МИ покриват почти всички фази на марк. процес; акцента е поставен в/у систематичността на МИ; данните трябват да се прецизно и обективно събирани, записвани и анализирани.

  2. ESOMAR ( европейско общество за проучване на общественото мнение и МИ) МИ са функция, която свързва потребителя и публиката с пазарния субект чрез информация. Информацията се използва за: идентифициране и дефиниране на марк. възможности и потребности; генериране, усъвършенстване и оценка на марк. действия; мониторинг на марк. резултати. МИ – най-общо могат да се разгледат като: с/ма от средства и инструменти за събиране, обработка и интерпретиране на информацията; система от средства за подпомагане процеса на вземане на управленско решение; система от средства за разрешаване на марк. проблеми и идентифициране и оползотворяване на марк. възможности.


Тема 2 – Процес на вземане на Управленски Решения

Включва следните етапи:

1 – идентифициране и дефиниране на проблема;

2 – формулиране на алтернативни решения;

3 – оценяване на алтернативни решения;

4 – избор на една алтернатива;

5 – прилагане на алтернативата;

6 – обратна връзка;

Етапите включват следните маркетингови изследвания:

1 и 2 – предварителни изследвания (прилагат се когато не съществуват други надеждни начини за дефиниране на мениджърският проблем или когато рискът от погрешно дефиниране е с големи и необратими последици. Целта е да се локализират съществуващите противоречия в маркетинговата практика и да се дефинира конкретният маркетингов проблем с термините на марк. практика);

3 и 4 – проучвателни изследвания (целта на тези изследвания е да се открият различните алтернативи за решаване на вече дефинираният проблем. Трябва да се предвиди технологичното време);

3,4 и 5 – заключителни изследвания (основната цел е въз основа на събраната и обработена инф. и извършените анализи да се предложат конкретни мерки и дейности на възложителя. Тези изследвания са строго формализирани и при тях са необходими т. н. твърди данни);

5 и 6 – следящи изследвания (целите са 2: -Да се констатират отклоненията от нормалното поведение на ик. параметри на фирмата и субектите с които тя е в различни видове отношения; и -Да се сигнализира за констатиране отклонения на мениджъра който отговаря за съответната фирмена дейност).
Материала е изпратен от: Стоян Захариев
Изтегли материала