Събота, 18- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Основни характеристики на фирмената организация на икономиката


Основни характеристики на фирмената организация на икономиката


Средствата на труда представляват съвкупност от различ­ни видове вещи, които хората употребяват в своята производ­ствена дейност за постигането на определени цели. В зависимост от тяхната специфика и предназначение те се делят на оръдия на труда - това са различните видове машини и съоръжения; произ­водствени сгради и инфраструктурни обекти - пътища, линии, електропроводи и др.; съоръжения за пренасяне на товари -камиони, летателни средства, ж.п. вагони; земята - като универ­сално средство за производство.

Предметите на труда също са съвкупност от вещи, върху които обаче човек въздейства с оръдията на труда, за да произведе готови продукти. Към предметите на труда се отнасят раз­личните видове суровини и материали.

Основните отрасли на икономиката са индустрия, селско стопанство, транспорт и непроизводствена сфера.

Непроизводствената сфера обхваща в себе си всички видо­ве услуги, образование, здравеопазване и др.

Търговец е всяко фи­зическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност по занятие. За да бъде отнесено към тази категория, отделното физическо или юридическо лице трябва да отговаря на следните условия:

  • Да е субект на гражданското право - това означава притежаване на правоспособност и дееспособност.

  • Да работи самостоятелно - сам отговаря за направените сделки и получените резултати.

  • Да извършва търговска дейност - реализацията на тази дейност става чрез търговските сделки.

  • Да извършва търговската си дейност по занятие, т.е. тя да е с продължителен и системен характер и да е източник на постоянен за него доход, а не само еднократен акт.

Към категорията "търговци" не могат да бъдат отнесени физическите лица, които:

- извършват селскостопанска дейност;

  • занаятчиите и лицата, извършващи услуги със собствен труд;

  • хората със свободни професии;

  • лицата, извършващи хотелиерска дейност чрез предоста­вяне на стаи в обитаваните от тях жилища.

Търговското предприятие е съвкупност от права, задъл­жения и фактически отношения.

Фирмата е специалното название или отличителния белег на всеки един търговец. Това наименование може да бъде образувано по два начина - или да съвпада с името на собственика - търговец, или да дава представа за осъществява­ната дейност.

Фирменото наименование дава на търговеца право да осъществява своята дейност, а това включва извършването на търговски сделки, поставянето на подпис под документи и тър­сенето на отговорност както от него, така и от други лица.

Седалището е мястото където се намира централното управление на фирмата. Седалището включва само населеното място.

Задължителните изисквания към всяка една фирма са :

  • да има означение за формата на регистрация - ЕТ, СД, КД, ООД, АД или КДА;

  • в момента на регистрация да е реално съществуваща;

  • да се отличава от регистрирани вече фирмени наиме­нования.


2. Същност и особености на предприятието

Търговският закон разглежда предприятието като основен обект и субект на правни отношения. Той го опре­деля като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Към основните права на предприятието се отнасят - право­то на собственост и другите вещни права, облигационните права, правата върху нематериални обекти и различните видове неиму-ществени права.

Задълженията включват както тези, породени от сключва­нето на различни договори, така и задълженията по кредити и другите парични задължения.


Материала е изпратен от: Иван Стоянов
Изтегли материала