Петък, 14- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Бизнес комуникации и кореспонденция

ОСНОВНИ МАШИНОПИСНИ ПРАВИЛА


ОСНОВНИ МАШИНОПИСНИ ПРАВИЛА


Съобразеният с правописните правила текст се възприема леко и гладко. Доброто владеене на правописните правила се нарича правописна култура, която помага на образования човек през целия му живот. В съвременната правописна практика, свързана със съставянето и оформянето на писмената документация са се утвърдили като положителни следните принципни положения:

 1. Препинателните знаци /.,:;!?/ се пишат непосредствено след предшестващите ги думи, а след тях задължително се поставя интервал.

 2. Точка не се пише в края на заглавия и след съкращения от метричната система.

 3. Знакът - се употребява като разделителен и съединителен знак. В този случай пред и след него не се дава интервал /научно-технически/. Когато - се пише на мястото на продусната дума /педлози, съюзи, глаголи/ преди и след него се дава интервал.

 4. Между скобите/кавичките и оградения от тях текст не се поставя интервал. Интервал се поставя преди и след // или .

 5. Числата, съдържащи пет и повече цифри се отделят с интервал пред всяка група от три цифри, с изключение на случаите, когато означават съответен /напр. 50000, 14727/. Запетаята се употребява за отделяне на дробната част от цялата, като не се дава интервал между тях, напр. 56,78

 6. Знаците за параграф и процент се отделят от числата с интервал: 48 % W 22.

 7. В парични и други документи сумите се пишат с цифри и в скоби с думи, напр. Сумата от 52000лв внесете по банковата ни сметка в ТБ Биохим 52000лв /петдесет и две хиляди лева/.

 8. В текста числата от едно до десет, ако не са съпроводени с определена мярка се пишат само с думи /не с цифри/, напр. Помислете пет пъти преди да вземете решение.

 9. При писане на дати може да се подходи по един от следните начини: денят с арабски цифри, месецът с римски или арабски цифри или с думи, годината с арабски цифри, напр. 05.11.2003г, 07.Х.2006г, 30 декември 2006г.

 10. Арабските и римските цифри се употребяват за означаване на съответна номерация, както и за точки от дневен ред на събрания, пленуми, конгреси, заседания. След цифрата се поставя точка или скоба и се отделя от следващата дума с интервал. Когато трябва да се изпише поредно числително между цислото, съединителното тире и следващите букви не се поставя интервал, напр. 2-ро, 3-то.

 11. Рубрикираните изрази започват с главна буква. Преобладаваща е практиката след индекс, отделен със скоба да се пише малка буква, а след индекс, отделен с точка главна буква, напр. а) пише; б) чете. или 1) пише; 1. Чете; 2. Слуша.

 12. При преминаване от един ред на друг не се разделят: а) инициални съкращения; б) арабски или римски числа от думата, към която се отнасят; в) числа, колкото и големи да са те, не се разделят.

 13. При изброяване след всяка позиция се поставят ; , а след последната . , с което показваме, че изброяването е привършило.

 14. Всички наименования на документи, когато се състоят от една дума при писане се разреждат с интервал. Когато названието на документа се състои от две или повече думи интервал се слага само между думите, напр. М О Л Б А, ДОГОВОР ЗА НАЕМ.

Препинателните знаци са част от писмената система на даден език. Те осигуряват бързо безпрепятствено и точно възприемане на предложения текст. Изпускането или


Материала е изпратен от: Петър Димитров
Изтегли материала