Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Особености на общинските бюджети


Развитието на обществото е свързано с изменение на претенциите и потребностите на хората, от една страна, и на възможностите за тяхното удовлетворяване – от друга.Новите потребности изискват индивидуален подход за тяхното задоволяване.Формират се общности, които се насочват съобразно своите особености към удовлетворяване на обособяващите се изисквания и претенции.Задоволяването на последните предполага доближаване на властта до населението, а следователно демократизиране на управленския процес като цяло.В този смисъл се говори за общинско самоуправление.Следователно, местното самоуправление може да се определи като процес, при който държавата делегира правата си на териториалните общности (общините), в рамките на които последните осъществяват дейността си.При това следва да се отбележи , че по своя характер държавната и общинската власт не се различават.Те са насочени към удовлетворяване на обществените потребности.Няма критерий или признак, според който една дейност е привилегия само на държавата , а друга само на общината.Тъкмо обратното, в исторически план погледнато има дейности ,които за определен период от време се финансират от държавата, а за друг –от общината.възможно е дори една и съща дейност да се финансира от двете равнища едновременно.Така например основното и голяма част от средното образование в България се финансират от общините , а висшето – от държавата.В този смисъл двете власти не бива да се противопоставят.

В правно-политическо отношение общината има власт делегирана й от държавата.Във финансово отношение общинската независимост е равна на държавната, т.к. основен принцип на разпределение на средствата между държавата и общината е този на целесъобразност.В стопанското(икономическо отношение общината е творческа власт, за разлика от държавата, която е нормативна.

Понятието общинско самоуправление не бива да се смесва с понятието децентрализация,деконцентрацияавтономия.Децентрализацията е по-широко понятие , т.к. тя включва от една страна разделянето на властите на законодателна, съдебна и изпълнителна, и от друга-самоуправлението изобщо , а не само местното самоуправление.Деконцентрацията предполага разсредоточаване на централната власт, т.е. процес, при който централната власт създава свои органи и подразделения по цялата територия на страната.Целта е улеснение на населението при ползване на определение услуги.Не могат да се разглеждат като синоними и понятията местно самоуправление и автономия.Автономията предполага самостоятелно упражняване на бюджета.


Материала е изпратен от: Стоян Христов
Изтегли материала