Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане формирането на финансовия резултат и разпределението на печалбата


Отчитане формирането на финансовия резултат и разпределението на печалбата


Крайният финансов резултат от дейността на предприятието може да бъде печалба или загуба и е формира и установява от сметка 123 печалби и загуби от текущата година. Записвания по дебита к кредита на сметка 123 печалби и загуби от текущата година могат да се представят схематично по следния начинД-т Сметка 123 Печалби и загуби от текущата година К-т

1)От дебита на сметки от гр. 70 Приходи от дейността (загуба)

2)От гр. 62 Финансови приходи

3)От група 69 извънредни приходи

От кредита на сметки от гр. 70 Приходи от продажби (печалба)

От група 72 финансови приходи

От сметка 79 Извънредни приходи

I 1500

Загуби 500

1000

II 3000

5000

печалба 2000

При римска цифра I по сметката, крайният финансов резултат от дейността на предприятието е загуба. За покриване на загубата може да се състави следната счетоводна статия:

Д-т сметка 122 Неразпределена печалба от минали години 9ако има такава печалба), респ.

Д-т сметка 111 Общи резерви, респ.

Д-т сметка 119 Допълнителни резерви

К-т сметка 123 Печалби и загуби от текущата година

При вариант римско II по сметката, крайният финансов резултат от дейността на предприятието е печалба. Реализираната печалба се разпределя както следва:

а) част от нея се изземва в полза на държавния бюджет в съответствие с действащото данъчно законодателство

б)за други цели – съгласно решение на Общото събрание на собствениците 9съдружници, акционери, кооператори и др.) – за резерви, за увеличаване на основния капитал и за изплащане на дивиденти.

Дължимата вноска от печалбата за държавния бюджета (размера на дължимия корпоративен данък) се определя като получената счетоводна печалба се увеличава или намалява по определена схема, регламентирана в данъчното законодателство за да се получи данъчната основа за определяне на дължимите данъци. Счетоводните статии, които се съставят при разпределението на печалбата могат да се представят по следния начин

Д-т сметка 123 Печалби и загуби

К-т сметка 452 Разчети за данък върху печалбата

К-т сметка 111 общи резерви

К-т сметка 119 Допълнителни резерви

К-т сметка 101 Основен капитал

К-т сметка 425 Задължения за съучастия (при начисляване на дивиденти в полза на собствениците)


Материала е изпратен от: Недка Михайлова
Изтегли материала