Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на дългосрочните финансови активи


ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ

ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Дългосрочните финансови активи са направени инвестиции на организации от публичния сектор за период по-дълъг от една година в капиталови ценни книжа и инструменти, в предоставени дългосрочни заеми, както и под формата на дялове и съучастия в търговски дружества и нестопански организации.

Капиталови са тези ценни книжа (акции, облигации и производни финансови инструменти), чрез придобиването на които се участва в капитала на търговски дружества и се придобива право на участие в разпределението на техния резултат. Когато такива книжа се задържат, не със спекулативна цел, а за да се получава доход под формата на дивидент или лихва, или пък да се осъществява контрол върху финансовата политика на дружеството, в което е инвестирано, те се третират като дългосрочни финансови инвестиции. По принцип бюджетните организации имат ограничени възможности за инвестиции в капиталови ценни книжа. По-висока степен на финансова самостоятелност при управление на паричните ресурси имат общините и управлението на НОИ и НЗОК.

Предоставянето на дългосрочни заеми и временни финансови помощи също е ограничено като възможност за бюджетните звена. Този род инвестиции за период по-голям от една година също се третира като дългосрочни финансови активи.

Дяловите участия се класифицират, респективно отчитат обособено съгласно дефинициите на МСС за контрол, съвместен контрол, значително и малцинствено участие.

Контролно се нарича участие, чрез което пряко или чрез дъщерни дружества се държат повече от 50% от капитала, гласовете или органите за управление на дружеството, в което се участва. Упражняването на такъв контрол може да се осъществява в качеството съдружник, или в качеството на инвеститор. Когато контролът се осъществява в качество на съдружник, т.е. чрез съучастие, контролът е съвместен. Когато контролът се упражнява чрез инвестиция (с акции), но без формализирано съдружие контролът не е съвместен.

Значително е участие, при което пряко или чрез дъщерни дружества се държи 20% от капитала на предприятието, респективно от гласовете в органите за управление, но това участие не предполага контрол върху финансовата политика на дружеството, в което се

участва.

Малцинствено е участие под 20% в капитала, които са само права на дивидент.

При придобиването им дългосрочните финансови инвестиции се оценяват по себестожостния метод или по метода на собствения капитал. При първият метод сумата със която се записва дългосрочната финансова инвестиция представлява сбор от направените преки разходи за придобиването. При прилагането на втория метод цената на придобиване на дългосрочната инвестиция периодично се коригира с величината на съответстващата на участието част от финансовия резултат на обекта на инвестицията.

За синтетично и систематично счетоводно отразяване на финансовите инвестиции са предвидени сметки в гр. 51 "Ценни книжа", гр. 52 "Придобити държавни и общински ценни книжа", гр. 53 "Предоставени заеми и временни финансови помощи в страната" и гр. 58 "Предоставени заеми в чужбина". Веднага прави впечатление, че в рамките на всяка една от посочените групи се отчитат, както дългосрочните, така и краткосрочните финансови активи." Нещо повече, в група 51 "Ценни книжа" не е дадена възможност за диференциране на краткосрочните от дългосрочните ценни книжа. Вероятно аргумент за такова едно решение е валидната към момента забрана за участие в спекулативни операции за организациите от публичния сектор.

Честа практика в общините е прехвърлянето на общински недвижими имоти под формата на участие в капитала на общински търговски дружества. Това може да бъде демонстрирано чрез следния Пример: да допуснем, че община Община "X", съвместно с "Метални конструкции" АД, учредят търговското дружество "Общински пазари" ООД, в капитала на което срещу 67% участие общината прехвърля общински терени с балансова стойност 50 000 ле и експертна оценка от 3-ма лицензирани оценители (потвърдена при регистрацията от Районния съд) 67 000 лв.


Материала е изпратен от: Софийка Проданова
Изтегли материала