Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на дългосрочните инвестиции


ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Това са инвестирани средства в капиталите на други предприятия със срок над 12 месеца и включват:

-инвестиции в дъщерни предприятия, които са над 50% от капитала на предприятието

-инвестиции в асоциирани предприятия, които са между 20% и 50% от капитала

-други инвестиции,които са до 20%

Отчитането се извършва със сметките от гр.22, които са:

-221 Инвестиции в дъщерни предприятия

-222 Инвестиции в асоциирани предприятия

-223 Инвестиции в смесени предприятия

-224 Инвестиционни имоти

-229 Други дългосрочни финансови активи

При счетоводното им отчитане съгласно НСС 28 се прилагат следните методи:

1.Метод на собствения капитал – При него инвестицията се вписва по себестойност, която може да се намали или увеличи с цел да се отрази дела на


- 16 -инвеститора в печалбата или загубата на предприятието в което е инвестирано. Това се прави с цел инвестицията, която държи предприятието да е равна на действителния дял в нетните активи. Възможно е предприятието в което е инвестирано да си промени собствения капитал със загуби,печалби, преоценка на активи.Тези разлики могат да се отчитат като приходи или разходи от последващи оценки или като операции с финансови активи.

Получените доходи от инвестицията намаляват балансовата й стойност в асоциираното предприятие. В този случай инвеститорът получава доход от разпределението на печалбата, което се отразява като възвръщаемост на инвестицията и в същото време намаляване на балансовата стойност, за да се избегне двойното отчитане на приходи. Ако финансовият резултат е загуба, също се намалява балансовата стойност, докато се достигне до нулева стойност.

2.Себестойностен метод- Инвестицията се води по себестойност, която не се променя, както при посочения вече метод. Приходите при инвеститора се отчитат в ОПР, за да се получи дял от натрупаната печалба

Пример: по метода на собствения капитал

Предприятие “Рила”АД съучаства в предприятие “Росица”АД с плетачна машина като инвестиция на стойност 40 000 лв., справедлива цена 45 000 лв и амортизация 5 000 лв.

аотчитане на амортизацията

Д-т 241 Амортизация на ДМА 5 000

К-т 205 Машини и оборудване 5 000

ботчитане разликата между баланс.ст-т и справедливата цена

Д-т 221 Инвестиции в асоциирани предприятия 45 000

К-т 205 Машини и оборудване 35 000

К-т 752 Финанс. Прих.за бъд.отч.пер. 10 000

Инвестираното предприятие отчита печалба за годината,като делът й за инвеститора е 1 000 лв.

Д-т 221 Инвестиции в асоциирани предприятия 1 000

К-т 725 Прих.от последв.оденки и фин.


Материала е изпратен от: DIMITRIYA ATANASOVA
Изтегли материала