Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на дългосрочните нематериални активи


ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ


Дългосрочните нематериални са такива активи на организациите от публичния сектор, които нямат физическа субстанция, могат надеждно да бъдат оценени, имат съществена значимост при осъществяване на дейностите на тези организации. Като такива се третират патенти, лицензи, авторски права, софтуер, франчайзи, вносни квоти, пазарни позиции, търговски марки, интелектуална собственост и др., за които е валидно горното определение.

По подробна трактовка на отношението на счетоводството към нематериалните активи може да бъде прочетена в бр. 22 от 2002 г. на сп. “Български счетоводител”.

Като че ли, най-проблематична за отчитането на тези активи е тяхната надеждна оценка. Ако те са външно създадени, т.е. придобиват се чрез доставка първоначалната им оценка, с която ще бъдат записани в счетоводните регистри следва да е цената на придобиване. В нея, освен фактурната стойност, следва да бъдат включени всички присъщи на доставката и внедряването на актива преки разходи.( В т. 4.6. на НСС 38 изрично е посочено, че свързаните с функциите на нематериалния актив разходи за обучение на персонала например по даден програмен продукт, не следва да се капитализират, а да се третират като текущи)

Ако нематериален актив бъде получен безвъзмездно,първоначалната му оценка става по справедлива стойност.

Вътрешно създадените нематериални активи се отчитат по себестойност, формирана като сума от "всички разходи, които са пряко свързани или са разумно разпределени за създаването, подготовката и използването"(&53-55 на МСС38) на тези активи.

В сметкоплана на бюджетните организации за синтезиране на формацията за налични нематериални активи са предвидени сметките:

2101 Програмни продукти

2102 Патенти, лицензи, концесионни права, фирмени и тьрговски марки и др. 2109 Други нематериални дълготрайни активи

Следва да се имат предвид при първоначалното признаване на НМДА стойностните прагове, които бяха коментирани в предходната част на изложението, при следните уточнения:

- програмните продукти се признават като НМДА независимо, от стойността за която са придобити;

- патентите, лицензионните и авторските права, след изтичане на договорният им срок се изписват на разход, ако не са налице условия за подновяването им;

- правата на излъчване могат да се изписват на разход още при придобиването им и да се водят задбалансово;

- веднъж на две години следва да се извършва преглед за обезценка на НМДА.

Методиката на счетоводно отразяване на придобиването, обезценката, преоценката и отписването на нематериалните дълготрайни активи е аналогична на тази на ДМА. С дидактическа цел тук ще си позволим демонстрация на методиката чрез следния пример: Да допуснем, че директора на Математическа гимназия

Умни глави" (на обособен бюджет) е възложил на колектив от преподаватели и ученици разработката на софтуер за управление на “ученическото състояние, "със срок за изпълнение м. март на следващата бюджетна година, при осигурено финансиране за сметка на &37 "Разходи за индивидуална работа с даровити деца" в размер на 2 000 лв.

До края на текущата бюджетна година, във връзка с изпълнението на задачата са направени следните разходи:

закупен е софтуер "ОВМ" за управление на бази от данни на стойност 400 лв. Сумата по фактура № 4323, с 80 лв. ДДС е заплатена в брой.


Материала е изпратен от: Мария Павлова
Изтегли материала