Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на дълготрайните материални активи в организациите от публичния сектор


ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Дълготрайните материални активи са такива обособени веществени ресурси, които се използват от бюджетната организация за публични или със стопански цели повече от една година.

Жизненият цикъл на дълготрайните материални активи (ДМА) в една бюджетна организация преминава през фази на придобиване, използване за публични цели, възстановяване на потребителските им качества чрез поддръжка и ремонти, отдаване или ползване под наем (арендуване) и тяхното изваждане от употреба. Използването на тези активи за нестопански (публични) цели не предполага отнасяне на част от тяхната стойност, чрез амортизации, в стойността на обществените услуги, и в намаление на финансов резултат, доколкото такъв не се цели в организациите от публичния сектор. Изключение от това правило може да се прави само при възможност за обособяване на стопанска дейност и с разрешението на администратора по съответния бюджет.

За документирането на операции с дълготрайни активи се съставят следните първични счетоводни документи:

^ акт за приемане и предаване на дълготрайни активи - използва се при всички случаи на приемане и предаване, покупка, безвъзмезден начин, придобити по стопански начин, намерени незаприходени при инвентаризация. Съставя се от комисия, в два екземпляра, и представлява изпълнителен, първичен и вътрешен документ;

^ протокол за преместване на дълготрайни активи - използва се при движение на дълготрайни материални и нематериални активи в рамките на една и съща автономна бюджетна система. Съставя се по нареждане на директора на бюджетната организация от финансовата служба и се попълва в четири екземпляра. Протоколът е вътрешен, изпълнителен документ и се подписва от: наредителя, този който предава актива и този който го приема;

^ протокол за бракуване на дълготрайни активи - съставя се на базата на издадена заповед на директора на бюджетната организация от комисия по бракуването. Попълва се в два екземпляра, като единият се съхранява от МОЛ, където е заведен активът, а вторият се предава във финансовата служба, за осчетоводяване. Ако дълготрайният актив се ликвидира към протокола, който се предава във финансовата служба, се прикрепя и Сметка за резултатите от ликвидацията на материални дълготрайни активи.

^ сметка за резултатите от ликвидация на материални дълготрайни активи - служи за оформяне на ликвидацията, като се описват видовете, количествата и стойностните изрази на получените материали и разходите по ликвидацията. Сметката се одобрява от директора на бюджетната организация. Съставя се в един екземпляр във финансовата служба и е основание за извършване на счетоводни записвания във връзка с ликвидацията.

^ протокол за безвъзмездна сделка - използва се при сделки с безвъзмезден характер и ако изпълнителят по сделката е регистрирано по ЗДДС лице. Съставя се в два екземпляра от комисия и се прилага задължително към фактурата, с която се документира сделката.

^ при инвентаризации се съставят инвентаризационен опис и

сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризацията на дълготрайните активи.

Информационното осигуряване на управлението на дълготрайните материални активи и контрола върху съхраняването им в бюджетните организации предполага отчитането им чрез счетоводни сметки със следната структура (по пример за хардуера):

2041 X XX XXX ХХХХ

. . синтетична сметка

. . отчетно обособена група


Материала е изпратен от: Симеон Николов
Изтегли материала