Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на финансови средства


отчитане на финансови средства


Сметките, които отчитат финансови средства са в раздел 5. всички тези сметки са активни. С най- важно значение са сметките от гр.50.

Паричните средства са два вида: тези, които се държат в касата и тези, които са в банката. Нормативната уредба за отчитане на парични средства са в МСС 7 и СС 7- отчитане на парични средства.


Основни форми на безкасови плащания. Понятия, свързани с парични средства


Известни са и се прилагат две основни форми за разплащания с парични средства: плащане в брой и плащане, чрез банкови институции (безкасови)- те се извършват чрез следните основни форми:

  • Директен трансфер (дирментна форма)- инициатор на плащането е купувача. Чрез платежно нареждане задължава обслужващата банка да преведе на посочен от него клиент определена сума.

  • Акредитивна форма- инициатор на плащането е платеца. Той упълномощава обслужващата банка да открие акредитив в полза на получателя срещу средства от неговата банкова сметка. Акредитивите са два вида: отменяеми и неотменяеми.

  • Незабавно инкасо

  • Плащане с чекове- особен вид платежни документи, в които се резервира част от свободните парични средства за покриване на задължения. Чекове се издават върху бланка. Чековете са до размера на остатъка от чековата сметка. Чековете са два вида- лимитирани и нелимитирани- спазват и правилата на незабавно инкасо.


Други понятия, които се ползват в предприятието:

  • Парични наличности- биват касови и банкови. Те са в лева и валута до края на работния ден. Банковите се държат в банкови сметки;

  • Парични еквиваленти- краткосрочни и високоликвидни вложения, които бързо се превръщат в пари (запис на заповед, менителница, полица, пощенски записи и др.)

  • Парични потоци- това са постъпили платени пари за отчетния период. Постъпленията са входящи парични потоци, а плащанията са изходящи. В паричните потоци не се включват прехвърлянето на пари от една сметка в друга и дадените аванси на подотчетни лица не са разход, защото той трябва да върне тези пари;

  • Безналични сделки- инвестиционни и финансови сделки, при които не се изискват да се ползват пари или парични еквиваленти;


Материала е изпратен от: Родинка Христова
Изтегли материала