Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на финансови средства


Вальор- часа и датата на лихвата.


В гр. 50 има няколко сметки:

 • 500- парични средства

 • 501- каса в лева

 • 502- каса във валута

 • 503- РС в лева

 • 504- РС във валута

 • 505- акредитиви в лева

 • 506- акредитиви във валута

 • 507- предоставени депозити

 • 508- разплащателни чекове

 • 509- други парични средства


сметките от гр. 50 са активни, балансови. от тях най- масово използвани са 501, 502, 503, 504. сметките от гр.50 се дебитират при постъпления на средства в тях, а се кредитират различни сметки според източника на постъпленията. Кредитират се при разход на парични средства за сметка на дебитиране на различни сметки.

Отчитането на курсови (валутни) разлики, налични валутни средства и вземанията се отчитат по един и същи начин.


 • Чуждестранна валута- всяка валута, различна от отчетната;

 • Отчетна валута- тази, която се залага във финансовия отчет на предприятието;

 • Сделки в чуждестранна валута- сделки, които са деноминирани във валута и се изисква разплащане с нея. По- разпространени са покупка и продажба на активи във валута; получаване и даване на заем във валута;

 • Валутен курс- съотношение, в което се обменят в даден момент валути;

 • Централен курс- обменен курс, обявен от БНБ за счетоводни цели;

 • Заключителен курс- централния курс към датата на съставяне на ГФО;

 • Курсови разлики- разлика, възникнала в резултат на преобръщането на един и същи брой единици чуждестранна валута в отчетна валута при различен курс на валутата;

 • Нетни активи- сумата на всички активи на предприятието без неговите задължения. Сделките с чуждестранна валута, като се изключи покупко- продажбата на валута, се записва в лева при първоначалното си счетоводно записване като към сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс към датата на сделката


Материала е изпратен от: Родинка Христова
Изтегли материала