Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на капиталите на предприятието


ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 1. Същност на капиталите – по СС к-лът е паричен израз на ст-стта на вложените в предприятието активи. К-лът е основен източник за образуване на стойността на имуществото на всяко предприятие. Той е абстрактна величина, свързана с произхода на стойността на притежаваните от предприятието активи, върху които то е получило правото на владеене, ползване, разпореждане.

 2. От гледна точка на счет-вото имуществото се състои от два компонента:

 • активи(+) + капитал(-) – свързани са диалектически, защото имуществото се разгл. ато потребителски и разменни ст-сти и второ произхода на разменната им ст-ст.

 • Имущества – веднъж като потребителски и веднъж като разменни.


 1. Видове капитал – като отчетна категория к-лът съществува в две разновидности: собствен и пасиви (дългосрочни и краткосрочни задължения), наричани в практиката привлечен капитал.

Собствен к-л е остатъчната стойност на активите на предприятието след приспадането на всичките му пасиви, финансиранията и п-дите за бъдещи периоди. Има две уравнения

-капиталово уравнение

СК=А –П (ст-стта на А след приспадане на П)

Чист к-л = сумата реалните активи – сумата на П

РА = А – Регул.

 • балансово уравнение

А = СК + П

А = К + П

Уравнения за статичния баланс

Регулативи – нямат самостоятелно значение свързано с балансово перо. Използва се когато записваме по 1 регул.с...........

Креативна с-ка.

Във връзка с оборотния капитал се комулират още някои понятия.

 • Записан к-л - който съдружниците са разпределили по м/у си

 • Внесен к-л – покрит с реални активи

 • Достатъчен к-л – регламентира се с ТЗ и се свързва с минималната ст-ст за образуване на правен субект

 • Необходим к-л - този, който особения з-н предвижда като условие за учредяване на предприятието.

В практиката се използват:

- нетни активи(нетна ст-ст) – разликата между сумата на актива на предприятието и краткосрочните му задължения.

- постоянен к-л – обслужва дейността на предприятието по-продължително време и се определя от сбора на р-ра на СК и р-ра на ДЗ (дългосрочни задължения)

- оборотен к-л - р-ка между ст-стта на постоянния к-л (ПК) и стойността на текущите активи (ДА), или като разлика на текущите активи и краткосрочните задължения.

Дт – дава; Кт - взема

 1. Орг. на счет.отчитане на к-ла и представяне на информация във фин.отчети на предприятието предполагат .....мането, или избора на определена концепция за капитала за неговото поддържане и нарастване.

В международната практика се прилагат две концепции за к-ла

- Финансови к-ли – тя се свързва с --------ст-ст на к-ла и се отъждествява с нетните (чисти) активи.


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала