Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на краткосрочните финансови активи и финансови инструменти и предоставени краткосрочни заеми


Отчитане на краткосрочните финансови активи и финансови инструменти и предоставени краткосрочни заеми


Финансов инструмент е договор, който поражда едновременно както финансов актив в едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал в друго предприятие.

Финансов актив е всеки актив, който представлява:

а) парична сума;

б) договорно право за:

  • получаване на парична сума или друг финансов актив от друго предприятие;

  • размяна на финансов инструмент с друго предприятие при потенциални благоприятни условия;

в) инструмент на собствения капитал на предприятието.

Инструмент на собствения капитал е договор, който осигурява остатъчна стойност в активите на дадено предприятие след приспадане на всички негови пасиви.

Финансов пасив е всеки пасив, който представлява договорно задължание за:

а) представяне на парични суми и финансов актив на друго предприятие, или

б) размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия.

Съгласно чл. 14 (1) от Закона за счетододството “ ... краткотрайни (краткосрочни) са активите, когато очакваната икономическа изгода се черпи еднократно или в рамките на дванадесет месеца”. Краткотрайните финансови активи са текущи активи, което означава, че те са лесно продаваеми и придобивенето им (инвестирането в тях ) е с цел печалба от продажба.

Като краткосрочни финансови активи и инструменти в предприятието се разглеждат ценните книжа, благородните метали и скъпоценните камъни.

В актива на баланса - раздел “Б” група III “Финансовите активи” ценните книжа са посочени в три балансови статии:

  • Финансови активи в свързани предприятия - това са краткосрочни инвестиции в дъщерни, асоциирани предприятия и други предприятия, които са направени с цел последваща продажба.

  • Изкупени собствени дългови ценни книжа ( Б.Р. облигации )

  • Краткосрочни ценни книжа - това са облигации и акции, държани за търгуване и държавните ценни книжа.

След това следват балансовите статии на благородните метали и скъпоценните камъни и на другите краткосрочни финансови активи.

Благородните метали и скъпоценните камъни са добити и/или обработени природни богатства – злато, платина, сребро, полускъпоценни и скъпоценни камъни и техните производни.

Ценните книжа, благородните метали и скъпоценните камъни се съхраняват в банка или в специално осигурени помещения в предприятието, железни каси, стоманени шкафове.


Материала е изпратен от: Ганчо Христов
Изтегли материала