Неделя, 27- ми Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на краткосрочните финансови активи и финансови инструменти и предоставени краткосрочни заеми


Първоначалната оценка на тези активи е по цена на придобиване, която е справедливата стойност на платеното за актива към която се прибавят всички разходи по придобиването.

Последващо оценяване ( преоценка)

Преоценката се прави по справедлива цена, като се изключват евентуални разходи по продажбата или освобождаването по друг начин от актива. Справедливата стойност може да бъде: котировка на активен пазар, офертна цена, продажна цена, стойност по оценка на независим лицензиран оценител и др.

При счетоводно отчитане на преоценката предприятието отразява разликата като текущ финансов разход или приход при финансовите активи, държани за търгуване ( краткосрочните ценни книжа) ; като текущ финансов приход или преоценъчен резерв при надоценка или като намаляване на резерва или текущ финансов разход при обезценка за благородните метали и скъпоценни камъни и другите краткосрочни финансови активи.( последните се определят като финансови активи, обявени за продажба)

Типичен първичен документ при отчитане на краткосрочни финансови активи е опростената фактура, тъй като сделките с тях не са облагаеми по закона за ДДС . При осъществяване на разплащанията се използват приходен и разходен касов ордер, платежно нареждане и т.н.

За счетоводното отчитане на краткосрочните финансови активи се използват сметки от гр. 51

Счетоводни сметки за видовете активи

Конкретни активи, които се отразяват по сметката

с/ка 510 Финансови активи, държани за търгуванве


Краткосрочни ценни книжа


с/ка 511 Изкупени собствени облигации

Изкупени собствени дългови ценни книжа


с/ка 512 Държавни ценни книжа

Краткосрочни ценни книжа


с/ка 513 Благородни метали и скъпоценни камъни

Благородни метали - злато, сребро, платина и скъпоценни камъни- рубин, брилянд и др.


с/ка 519 Други краткоср. фианнсови активи

Други краткосрочни финансови активи,

Финансови активи в свързани предприятияСтопански операции и счетоводни статии:

а/ При придобиване / покупка / на краткосрочни финансови активи

Дт с/ка 510 Финансови активи, държани за търгуване

Дт с/ка 511 Изкупени собствени облигации

Дт с/ка 512 Държавни ценни книжа


Материала е изпратен от: Ганчо Христов
Изтегли материала