Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на краткосрочните финансови активи


ОТЧИТАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ФИНАСОВИТЕ АКТИВИ В

ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ БЮДЖЕТНАТА СФЕРА.

В бюджетната сфера като краткосрочни финансови активи се третират:

^ паричните средства в, лева и валута, в касите и по банкови сметки на бюджетните звена;

^ краткосрочните капиталови и лихвоносни ценни книжа и производни инструменти, които са предназначени за търгуване;

^ предоставените краткосрочни заеми и временна финансова помощ;

13.1. В НСС 7 са формулиране следните дефиниции за парични средства:

Паричните средства представляват краткосрочни финансови активи, под формата на парични наличности и парични еквиваленти.

Парични наличности представляват наличните парични средства в брой и като безсрочни депозити в банки.

Парични еквиваленти са краткосрочни високоликвидни вложения, които са лесно обратими в пари и които носят незначителен риск от промяна на стойността им. Те не се третират като парични средства и паричен поток при отчитане касовото изпълнение на бюджета.

13.2. Отчитане на паричните потоци и паричните наличности (касовото изпълнение) по бюджета и по извънбюджетни сметки и фондове (ИБСФ).

Прилагането на прекия метод на изготвяне на отчет за касовото изпълнение на бюджет, или ИБСФ следва да бъде подчинено на следните принципи:

- абсолютна независимост на бюджетните/отчетните/ периоди;

- установяване на консолидирано равнище на чистите величини на паричните потоци, чрез насрещно елиминиране на трансферите в рамките на публичния сектор;

установяване на левовата равностойност на паричните
- наличности в публичния сектор към 31.12. и то по обособените финансово-правни форми на стопанисването им.
Посоченото, предполага записвания по съответните параграфи на ЕБК със знакове "+" и "-" по повод всяко едно движение на парични средства, включително и при следните случаи:

а) изтеглена сума 10 000 лв от сметката в касата на ПРБК

&

Наименование

Сума

98-10

операции в брой между банка и каса (+/-) - тази позиция следва да е на нула

-10 000

95-07

наличност в левове по сметки в края на периода (-)

+10 000

И


&№

Наименование

Сума

98-10

операции в брой между банка и каса (+/-) - тази позиция следва да е на нула

+10 000

95-11

наличност в касата в левове в края на периода (-) (нето)

-10 000


б) погасяване на временни безлихвини заеми срещу подлежащи на плащане/получаване на субсидии между бюджетни организации от системата на един и същ разпоредител.

: Да допуснем, че за третото тримесечие на 2006 г. Държавен театър за опера и балет - Бургас(на делегиран бюджет) има гласуван трансфер от бюджета на Министерството на културата в размер на 72 000 ле., а същевременно дължи погасителна вноска по отпуснат от същия бюджет временен безлихвен заем, в размер на 50 000 ле. В отчетите за изпълнение на бюджетите на двете звена компенсирането ще се отрази като паричен поток въпреки че такъв не се е осъществил, а именно:

> в отчета на Министерство на културата

&


Наименование

Сума

61-02

Предоставени трансфери (-)

-72 000

75-00

Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки

50 000

^ В отчета на театъра за опера и балет


&№

Наименование

Сума

61-01

- получени трансфери (+)

72 000

95-11

Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки

-50 000


в) плащане към доставчик на подведомствено звено, за сметка на отпусната му субсидия, трансфер или безлихвен заем от ПРБК. Пример: Да допуснем, че с цел заплащане печат на формуляри МТСГ е отпуснало на Инспекцията по труда в Бургас 3 000 ле. текуща субсидия, която сума е превело на доставчика "Принта" ООД. Двете звена ще отчетът касов поток, въпреки, че такъв между тях не се е осъществил, а именно:

> в МТСГ:

&№

Наименование

Сума

95-07

наличност в левове по сметки в края на периода (-)

+3 000

66-01

Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕБРА (-) - ползва се от 1-нен р-ел

-3 000

  • в Инспекцията по труда


&№

Наименование

Сума

10-15

материали

3 000

66-02

Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+) - ползва се от подвед р-ел

3 000


Така в консолидираният отчет на министерството единствено ще се запише потокът от касов разход за материали в размер на 3 000 лв, която сума действително е напуснала системата на първостепенния разпоредител и публичния сектор.

г) при получаване на сума {например 20 000 лв) по сметка за наличности подведомствения разпоредител отразява в ЕБК:

&№

Наименование

Сума

98-50

Операции СЕБРА – захранване на сметките за наличности(+/-)- тази позиция следва да е на нула

+20 000

95-07

Наличност в левове по сметки в края на периода (-)

-20 000

И още:

&№

Наименование

Сума

66-02

Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+) – ползва се от подвед. ръководител

+20 000

98-50

Операции СЕБРА – захранване на сметките за наличности(+/-)- тази позиция следва да е на нула

-20 000

Така салдото по &98-50 винаги ще е 0-ла.

д) при получаване на субсидия (напр. 100 000 лв) от ЦБ в

общината се отразява в ЕБК:&№


Наименование

Сума

95-07

наличност в левове по сметки в края на периода (-)

-100 000

31-11

обща допълваща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)

100 000

При възстановяване на неусвоени субсидии се прави същия запис но с противоположни знаци.

е) когато бюджетна организация е лизингополучател по финансов лизинг за срок над 1 година и сума над 10 000 лв, придобитите чрез лизинга активи се третират като капиталов разход за годината, през която са придобити и като получено финансиране.

Ежегодно със сумата на лизинговите вноски се отразява разход за лихви и намаление на полученото финансиране.

Пример: Да допуснем, че МВР е закупило през 2006 г. при условията на 3 годишен финансов лизинг 10 автомобила "Опел Астра" за общата сума 250 000 лв. През текущата година то е заплатило 10 000 лв по договора, а през следващите три ще погасява по 80 000 лв.

Касовото изпълнение по бюджета на министерството ще се отчете, както следва:

- в края на 2006-та

&№

Наименование

Сума

29-91

Разходи за лихви към други местни лица

10 000

55-01

Капиталови трансфери за нефинансови предприятия

240 000

93-17 Задължения по фин.лизинг и кредити към местни лица 250 000 .

- в края на следващите три години:

&№

Наименование

Сума

29-91

Разходи за лихви към други местни лица

80 000

03-17

Задължения по фин.лизинг и кредити към местни лица

- 80 000

ж) ако бюджетна организация е приела по набирателна сметка чужди средства като гаранции и обезпечения, които съгласно договора не се възстановяват, а се акумулират по съответна бюджетна или извънбюджетна сметка, това се отчита като ефективен паричен поток и изпълнение на приходната част на съответния бюджет, или ИБСФ.

з) не се отчитат като паричен поток отписването на вземания и задължения, плащанията с компенсаторни записи, приватизационни бонове и др. непарични инструменти, освен ако те не са били закупени чрез парично плащане. Преоценките на валутно деноминирани вземания и задължения също не се третират като паричен поток. Преоценките, обаче на валутни наличности в каси и по сметки в банки представляват касов поток и се отразяват аналогично на следния пример: Старчески дом "Още можем" е получил през годината дарение в размер на $10 000, които са записани в касовия му отчет при референтен курс на щатската валута 1.6222. В края годината наличната в касата на директора валута следва да бъде преоценена до курс 1.6555. В касовия отчет ще се нанесе записа (отрицателната преоценка би се отразила с обратния на примера знаци):


&№

Наименование

Сума

95-14

преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)

+333

и) при реализирана курсова разлика от продажба на валута, например $2 000 по курс 1.6111, то само за курсовата разлика ще се отрази отрицателен паричен поток, както следва:

&№

Наименование

Сума

36-01

реализирани курсови разлики от валутни операции
(нето) (+/-)

-22,20

й) независимо, дали бюджетната организация е регистрирана, или не по ДДС, включения в доставната цена данък и акциз се отчита като паричен поток, т.е. ако Министерството на околната среда и водите за битови нужди е доставило от местен доставчик 10 бутилки водка по цена 10 лв. с включени в цената 20% ДДС и 40% акциз, то в отчета за касовото изпълнение потока ще бъде вписан със записа:


Материала е изпратен от: Мария Павлова
Изтегли материала