stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-04 10:50:27 [path_image] => /ufiles/2/148/153938/otchitane-na-kratkosrochnite-finansovi-aktivi.png [article_excerpt] => ОТЧИТАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ФИНАСОВИТЕ АКТИВИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ БЮДЖЕТНАТА СФЕРА. В бюджетната сфера като краткосрочни финансови активи се третират: ^ паричните средства в, лева и валута, в касите и по банкови сметки на бюджетните звена; ^ краткосрочните капиталови и лихвоносни ценни книжа и произво [meta_keywords] => отчитане,краткосрочните,финасовите,активи,организациите,джетната,сфера,джетната,сфера,като [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153938 [title] => Отчитане на краткосрочните финансови активи [article_page] => 4 [article_html] =>

2) Сметка 5000 "Текущи сметки в лева на централния бюджет в БНБ", както и сметките за отчитане на средствата на ЦБ по депозити и текущи сметки при БНБ (5005, 5006, 5009) се водят само в Министерство на финансите.

Така например, ако Министерството на финансите прехвърлянето на 10 000 000 лв от текущата сметка на ЦБ депозит при БНБ със срок 1 месец, то изпълнението на операцията от БНБ ще бъде отразено в МФ чрез записа:

1)Д-т с/ка 5005 "Срочни депозити е ле. на ЦБ в БНБ" 10 000 000

К-т с/ка 5000"Текущи сметки в ле. ва ЦБ в БНБ" 10 000 000


Прилагането на системата "Единна бюджетна сметка " (ЕБС предполага обхванатите в системата първостепенни разпоредители бюджетните им организации да отразяват платежните си операции чрез нея. За отразяване на тези операции следва да се използват сметки 5001 "Текущи сметки в лева, консолидирани в системата Единна сметка" и 5002 Срочни депозити в лева, консолидирани в системата Единна сметка". Засега системата ЕБС включва всички сметки и депозити в лева на обслужваните от БНБ разпоредители с бюджетни кредити, както и бюджетните средства и плащания в лева чрез Търговските банки, на базата на:

^ ежедневно превеждане на приходите по бюджета и възстановените разходи по съответната сметка в БНБ;

^ извършването на безкасовите плащания в лева по технологията на БУС 130200

Така например, получаването на трансфер от ЦБ по левова сметка на първостепенен разпоредител, консолидирана в системата Единна сметка, в регистрите на бюджетното звено получател ще се отрази чрез счетоводното записване:

1) Д-т с/ка 5001 "Текущи сметки в лева, консолидирани в системата Единна сметка"

К-т с/ка 7511 "Касови трансфери от/за централния бюджет"

Ако второстепенен разпоредител е включен в СЕБРА, използвайки БУС 130200 нареди плащани от сметка на висшестоящият му първостепенен разпоредител и банката го изпълни, то в регистрите на двете бюджетни организации ще се съставят записванията:

а) при първостепенния разпоредител:

1) Д-т с/ка 7500 "Разчети за плащания по БУС 1302000 срещу сметка

на първостепенен разпоредител"

К-т с/ка 5001 "Текущи сметки в лева, консолидирани в системата Единна сметка"


б) при второстепенния разпоредител

1) Д-т с/ка 4010"Доставчици от страната"

К-т с/ка 7500 "Разчети за плащания по БУС 1302000 срещу сметка на първостепенен разпоредител"

Да допуснем, че невключената в системата ЕБС Агенция за държавни вземания - Бургас, реализира касова продажба на конфискувани активи в размер на 10 000 лв., които като "Приход по ЦБ" следва да бъдат преведени по ЕБС на МФ в БНБ. Записванията по този казус ще бъдат:

А. В Агенцията за държавни вземания Бургас:

^ за постъплението на наличностите:
1)Д-т с/ка 5011 "Касови наличности в левове" 10 000

К-т с/ка 4671 "Разчети за събрани приходи и извършени разходи за сметка на централния бюджет 10 000

^ за нареждането им от текущата сметка на Агенцията за превеждане по ЕБС на МФ по ЦБ:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 8 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153938/otchitane-na-kratkosrochnite-finansovi-aktivi-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153938/otchitane-na-kratkosrochnite-finansovi-aktivi-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Павлова [user_id] => 10976 )