Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на материалните дълготрайни активи


ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ2.1. Характеристика

Тези активи са ресурси, които имат веществена форма, придобити в резултат на минали събитиясделки, участват в дейността на предприятието повече от един отчетен период и се използват за производствени, административни нужди или отдаване под наем.Те са инвестирани средства, целящи увеличение на капитала и разширяване дейността на предприятието. Те се представят в актива на баланса, раздел А, група І и включват

1. Земи терени - това са собствени земи, които могат да се използват за различни цели: строителство, залесяване, селско-стопанско производство и др.


1 ЗС- ДВ,бр.9816.11.2001 г.,в сила от 01.01.2002 г.


  • 2 -

2. Подобрения върху земите – в зависимост от използването им те могат да бъдат:ограждане, оформяне и др.

3.Сгради и конструкции- включват производствени и административни сгради, складове, инсталации, съоръжения, които се намират в сградите и могат да бъдат отчитани като самостоятелни обекти асансьори, газопроводна инсталация и др..

4.Машини и съоръжения.

-производствени машини и оборудване

-енергетични и двигателни машини

- предавателни устройства

-измервателни и регулиращи уреди

5.Съоръжения- Те спомагат за осъществяването на производствения процес, напр.радио-телевизионни съоръжения, пристани, водопроводи и др.

6.Транспортни средства- Включват подвижни средства като автомобили, вагони, самолети, плавателни съдове и др.

7.Компютърно оборудване

8.Офис обзавеждане- мебели, каси, бюра, гардероби, телевизори и др.

9.Библиотечни фондове- книги в библиотеките

10.Други дълготрайни активи

Отделните активи се отчитат като самостоятелни инвентарни обекти със свой номер

.

2.2.Оценка на ДМА

Те се оценяват по историческа цена текущо при тяхното получаване.Цената на придобиване включва покупна цена, мита, невъзстановими данъци ДДС| и всички преки разходи, включващи:

-разходи за подготовса на обектатерена

-разходи за монтаж

-разходи за хонорари на архитекти, инженери, икономисти и др.

-в сумата на преките разходи не се включват тези за пуск, за обучение на персонала


Материала е изпратен от: Родинка Христова
Изтегли материала