Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на материалните дълготрайни активи


Пример:

Установена е липса на компютър с отчетна стойност 2 000 лв., начислена до момента амортизация 800 лв. и справедлива цена 2 200 лв.

Д-т 241 Амортизация на ДМА 800

К-т Компютърна техника 800

Д-т 442 Вземания по липси и начети 2 200

К-т 203 Компютърна техника 1 200

К-т 4532 Начислен ДДС за продажбите 440

К-т 443 Ценови разлеки по липси и начети 560


-предприятието

Д-т 241 Амортизация на ДМА 800

К-т Компютърна техника 800

Д-т 609 Други разходи 1 200

К-т 203 Компютърна техника 1 200


дпредоставени като дарение и спонсорства

Д-т 241 Аморт.на ДМА с начислената до момента аморт.

К-т гр.20

Д-т 111 Общи резерви

К-т гр.20 с балансова стойност

Ако предприятието прави дарение или спонсорство не от резервите, те се отчитат като разход и се праща 25% данък съгл.ЗКПО-алтернативен.

  • 13 -


ебракуване и ликвидация

Този начин е свързан с извършване на разходи за демонтаж, които се отразяват по дебита на сметките от гр.60. Палучените приходи материали,резервни части се отчитат по кредита на сметка 705 Приходи от продажба на ДМА. Ако до края на отчетния период процесът на ликвидация не е приключен, сметка 616 Разходи за ликвидация на ДМА се приключва, а дебитният й оборот се отразява като корекция в раздел ІІ на ОПР

разходната част.

Пример:

Бракувана е фрез машина с отчетна стойност 5 000 лв., начислена е амортизация 3 500 лв. За демонтирането са начислени заплати 200 лв., осигуровки 70 лв. Получени са резервни части за 300 лв.

1.Отписване на актива от състава на ДМА

Д-т 241 Амортизация на ДМА 3 500

Д-т 609 Други разходи 1 500

К-т 205 Машини и съоръжения

2.Отчитане на разхода за заплати

Д-т 604 Разходи за заплати 200

К-т 421 Персонал 200

3.Отчитане на осигуровките

Д-т 605 Разходи за осигуровки 70

К-т 461 Разчети с НОИ 70

4.Приключване на сметките от гр.60


Материала е изпратен от: Родинка Христова
Изтегли материала