Сряда, 20- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на материалните дълготрайни активи


Себестойността се използва като оценител когато активът се произвежда в собственото предприятие, а базата са основните производствени разходи.

Справедливата цена се използва при безвъзмездното придобиване.

При замяна на сходни активи,т.е.имащи сходна употреба в същата област, оценката е по балансова стойност на заменения актив, а при несходни – по справедливата на отдадения актив.

Периодичното оценяванеотразено в счетоводната политика се извършва обикновено в края на годинатакрая на отчетния период като се използват дма подхода:

1.Препоръчителен – отчитането се извършва по цена на придобиване, намалена с начислената до момента амортизация и натрупани обезценки. Обикновено този подход се използва при обезценка на ДМА, когато тя е над 2% от балансовата стойност на актива

2.Допустим алтернативен подход- отчитането се извършва по преоценъчна стойност към датата на преоценката, намалена с последвалата натрупана загуба от обезценки.


- 3 -

Преоценките се извършват за заеми, сгради и терени по справедлива цена, определена от лицензиран оценител, за останалите активи по справедлива цена, а ако няма такава – по амортизирана възстановима стойност.

За амортиризуемите активи преоценките могат да бъдат:

-при намаляване на балансовата стойност,т.е.когато преоценената е по-голяма от балансовата и с разликата се увеличава амортизацията

-при увеличаване на балансовата стойност-т.е.преоценената е по-ниска от балансоватаи с разликата се намалява натрупаната амортизация.Когато това увеличение е предхождащо от предишно намаление се признава за приход в рамките на отчетеното вече намаление като разход.

Пример: Препоръчителен подход.


Камион с отчетна стойност 15 000 лв.

Начислена до момента амортизация 7 000

Балансова стойност 8 000

Възсановима стойност 5 500

Обезценка = 15 000 – 7 000 – 5 500 = 2 500

Д-т 608 Разходи от последващи оценки 2 500

К-т 241 Амортизация на ДМА 2 500


Пример:Алтернативен подход:


Компютър с отчетна стойност 1 000 лв.

Амортизация 200

Балансова стойност 800

Преоценена стойност 1 100

Д-т Амортизация на ДМА 200

Д-т Компютърна техника 100

К-т Преоценъчен резерв 300

В посочения случай балансовата стойност е по-ниска от преоценената. Когато преоценъчната стойност е по-ниска от балансовата,например 700 лв., статията ще бъде


Материала е изпратен от: Родинка Христова
Изтегли материала