Сряда, 20- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на материалните дълготрайни активи


Д-т 607 Разходи от последващи оценки 100

К-т 241 Амортизация на ДМА 100


2.3.Отчитане придобиването на ДМА


Отчитането е свързано с документиране на операциите по тяхното придобиване.Документите, които се използват включват:

-фактура

-акт за завършени етапи от строителни работи

-акт за приемане и предаване на ДМА

-протокол за преместване

-сметка за резултатите от ликвидация

-амортизационен план

-амортизационен опис

-инвентаризационен опис и сравнителна ведомост

Счетоводното отчитане се извършва със сметките от раздел втори,гр.20

  • 4 -

-2011 Земи терени

-2012 Подобрения върху земите

.202 Сгради и конструкции

-203 Компютърна техника

-204 Съоръжения

-205 Машини и оборудване

-206 Транспортни средства

-207 Офис обзавеждане

-208 Библиотечни фондове

-209 Други ДМА

-за отчитане процеса на придобиване по стопански начин и чрез възлагане се използва сметка 613 –Разходи за придобиване на ДМА

-616 Разходи за ликвидация-за отчитане на ликвидацията


2.4. Придобиването се осъществява по различни начини:

А Чрез доставка

Характерно за този начин е това, че е възможно да се закупят активи, които могат да бъдат въведени в експлоатация без допълнителни разходи напр.транспортни средства и такива, които се нуждаят от монтажни операции. В зависимост от това формирането на цената се осъществява различно.

1.Доставка на активи без допълнителни разходи

В този случай цената се формира по дебита на сметките от гр.20

Пример:

Доставен е мотоциклет съгласно фактура №2436 за 7 000 лв.

Начислен ДДС 20% Д-т 206 Транспортни средства 7 000

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките 1 400

К-т 401 Доставчици 8 400

За транспорт съгл.ф-ра на външна трансп.фирма е платено 500

Д-т 206 Транспортни средства 500

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките 100


Материала е изпратен от: Родинка Христова
Изтегли материала