stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-16 05:10:50 [path_image] => /ufiles/2/148/153865/otchitane-na-materialnite-zapasi-5.png [article_excerpt] => ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР. Авторът не е привърженик на понятията "дълготрайни" и "краткотрайни" при използването им като определителни за активи, тъй като чрез тях се определя физично качество на материална субстанция. Тъй като "активи" е стойностна категори [meta_keywords] => отчитане,материалните,запаси,организациите,публичния,сектор,авторът,привърженик,понятията,дълготрайни [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153865 [title] => Отчитане на материалните запаси [article_page] => 1 [article_html] =>

ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.

Авторът не е привърженик на понятията "дълготрайни" и "краткотрайни" при използването им като определителни за активи, тъй като чрез тях се определя физично качество на материална субстанция. Тъй като "активи" е стойностна категория, а ценността и полезността на активите е подвластна най-вече на фактора "време", по-правилно е използването на определителните "краткосрочни" и "дългосрочни", независимо от субстанцията на носителя на полезността (ценността). Характерът и предназначението на това издание, обаче задължават придържането към нормативно наложени термини, поради което авторът ще се съобрази с това.

Материалните запаси са веществени носители на полезност и ценност, която текущо, изцяло и еднократно се жертва (влага) при осъществяване на дейността на организацията, с оглед реализацията на нейната цел. Ако целта на организацията е стопанска, материалните запаси се влагат (жертват) за производството и продажбата на продукти, стоки и услуги и получаването на печалба. Ако целите на организацията са публични (нестопански), жертването (влагането) на материалните запаси е с оглед реализацията на обществени цели, осъществяването на обществени услуги и задоволяването на обществени потребности.

В счетоводството материалните запаси се третират като краткотрайни* активи. Такива в организациите от публичния сектор са:

А. Материали, в т.ч.:

^ Горива

^ Канцеларски материали

^ Храна

^ Медикаменти и лекарства

^ Учебни материали и помагала

^ Постелъчен инвентар и работно облекло

^ Строителни материали

^ Консумативи и резервни части за хардуер

^ Други резервни части

Б. Незавършеното производство на продукция и материали

В. Продукцията от собствено производство

Г. Придобитите с цел последваща продажба стоки

Д. Младите животни и животните за угояване

Ж. Запасите в държавния резерв

3. Конфискуваните активи с характер на материални запаси.

Жизненият цикъл на материалните запаси преминава през фазите на придобиване и жертване (влагане), но на тях също са присъщи процеси на обезценка, преоценка, липса или излишък, бракуване, конфискуване, запориране, предоставяне като обезпечение и др. Тук ще разгледаме най-вече по типични за бюджетната сфера казуси.

11.1. Придобиването на материални запаси може да стане чрез доставка (покупка), изработка (собствено производство), дарение, конфискация или при установяването на излишък. Съгласно чл. 13 от Закона за счетоводството материалите се заприходяват по "историческа цена", която може да бъде цена на придобиване, себестойност или справедлива цена. Цената на придобиване се формира при доставка, себестойност се калкулира при собствено производство на материални запаси, а справедлива цена се определя в случай като получаване на дарения, констатиране на излишъци, получени от ликвидация на ДМА материали, както и при годишната преоценка на материалните запаси.

Доставната стойност на един материален запас представлява сумата от всички разходи по закупуването, както и от другите разходи, направени във връзка с доставянето на актива до настоящото му местонахождение и състояние.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 9 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153865/otchitane-na-materialnite-zapasi-5-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153865/otchitane-na-materialnite-zapasi-5-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Стоян Тончев [user_id] => 16322 )