Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на общопроизводствените и на административните разходи в селскостопанското производство


Отчитане на общопроизводствените и на административните разходи в селскостопанското производствоПроизводствените разходи се явяват като конкретни, преки за даден вид производство или непреки, разпределяеми, когато се отнасят за няколко вида производства. Най.често като преки, неразпределяеми разходи се явяват общопроизводствените разходи и административните разходи.

Общопроизводствените разходи по своето предназначение се извършват за няколко вида производства от един и същи вид. Ето защо те се групират като общопроизводствени за растениевъдството, общопроизводствени за животновъдството, общопроизводствени за съответния вид спомагателна дейност и т.н. Например при растениевъдството като общопроизводствен разход се проявява работната заплата на агроном по растителна защита, общопроизводствен разход за животновъдството е работната заплата на ветеринарен лекар и т.н.

Административните разходи се извършват общо за всички производствени дейности. Такива са разходите за издръжка на административния персонал като административни служители, касиери и т.н.

До 2002г. общопроизводствените и административните разходи се третират по един и същ начин. От счетоводна гл.т. те не се включваха в себестойността на продукцията. От 2002г. на основание НСС – 2 тяхното отчитане се различава. Запазва се постановката, че административните разходи не се включват в себестойността на продукцията, но по отношение на общопроизводствените постановките са различни. От гл.т. на технологичния процес и връзката на общопроизводствените разходи с количеството на произведената продукция и услугите, те се разделят на две групи: постоянно общопроизводствени разходи и променливи общопроизводствени разходи.

В точка 6.2. от ННС – 2 се посочва: постоянните общопроизводствени разходи са тези, които остават сравнително постоянни, независимо от обема на производството, а променливите общопроизводствени разходи са тези, които се променят пряко или почти пряко в зависимост от обема на производството”.

Разграничаването на посочените две групи на общопроизводствените разходи е определящо по отношение начина на разпределението или по отделни производства и дейности. Разпределението на променливите общопроизводствени разходи за всеки произведен продукт се извършва на база реалното използване на производствените мощности. Това е регламентирано в т. 6.4. на НСС – 2. В т. 6.3. на НС – 2 се посочва: разпределението на постоянните общопроизводствени разходи за всеки произведен продукт се извършва на база на нормалния капацитет на производствените мощности. За нормален се приема капацитета, при който се определя средно производство за няколко периода или сезона, при които има нормални условия за дейност.

Когато обема на производството през отчетения период е по-нисък от нормалния производствен капацитет, то размера на постоянните общопроизводствени разходи за единица продукция не се увеличава. За да се увеличи техния дял в себестойността на продукцията и услугите е в резултат на ниска производителност ли престой. По този начин в себестойността на продуктите и услугите ще се включи само онази част от постоянните общопроизводствени разходи, която се полага за фактическия производствен капацитет, но ще се ползва като база полагащата се сума, определена на база на нормалния производствен капацитет. Неразпределените общопроизводствени разходи ще се отчитат като други текущи разходи (административни разходи).


Материала е изпратен от: Ганчо Христов
Изтегли материала