Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на последващи разходи за ДМА


  • изменения, които водят удължаване срока на годност

  • изменения, които водят до удължаване п-водителността на А

  • изменения за подобряване кач-вото на п-водството, стоки и услуги

  • изм. Възможността да се разшири п-вото (нови п-ва) и др.

Освен с увеличение на балансовата ст-ст на лични А, последващите р-ди,, които отговарян на условията за подобрение, може да се отчетет и като придобиването на отделен А. Това е възможно, когато извърши последващи р-ди са свързани с отделни компоненти през техният полезен срок, полезен живот се различава от този на А, с който са свързани.

ПРИМЕР:

В предприятие “Х” е извършена промяна е извършена подмяна на парен котел в топлоцентрала. Тя е наложена от необходимостта да се използват нови енергоносители., което ще доведе до намаляване на р-дите за експлоатация на паровата централа. За изграждане на новия парен котел са използвани услугите на специално предприятие, за което са изплатени по банков път 360 000 лв включ. ДДС

Котела е заприходен в състава на ДМА. Парният котел има отчетна ст-ст 100 000 лв и натрупана до момента амортизация за 90 000 лв. Т.н. изграждане на парния котел е продължителен процес и за неговото счетоводно отчитане се обособява отделна партида – монтаж на парен котел към с-ка 613 ( Р-ди за придобиване на ДМА).


Решение:


според мен това е вярно№ на опер.

Дт

Кт

Сума


№ на опер.

Дт

Кт

Сума

1

613

 

360 000


1

613

 

300 000

 

4531

 

60 000


 

4531

 

60 000

 

 

401

300 000


 

 

401

360 000

2

401

403

360 000


2

401

403

360 000

3

241

205

190 000


3

241

205

190 000

4

205

613

300 000


4

205

613

300 000


ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА ЧРЕЗ ЗАМЯНАЗамяната на вещи е уредено в чл. 222 и чл. 229 от ЗЗД на принцип всяка от страните по сделката (заменителите се счита за продавач на това, което дава и купувач, на това което получава). В съответствие с този принцип и технологие е и регламента на МСС -16, който е за регламента за отчитане на придобиване на ДМА чрез замяна на сходни активи. С последната промяна на МСС 16 се уеднакви подхода за придобиване на ДМА чрез замяна.Утвърди се правилото, което важи за отчитане на замяната на несходни активи.

Процедура по замяната – като правило цената на придобиване на получения ДМА е справедлива ст-ст на отдадения ДМА освен ако справедливата ст-ст на получения актив е по-точно и ясно определена.

  • всеки от замененните като продавач на това, което дава сл. са отчет. Продажби по справедлива ст-ст на отдадения актив

  • всеки от заменителите самостоятелно определят справедливата ст-ст на отдадения актив, съответно и цената на придобиване на получения. Поради това обикновено тези ст-сти са различни при единя и при др.участници в сделката. Ако има доплащане, то само увеличава или намалява цената на придобиване. Тези правила се прилагат и когато предаването на отделния актив несъвпада с времето на приемането на придобития актив.Придобития актив се оценява по справедливата ст-ст на отдадения, дори когато придобиването предхожда отписването на дадения в замяна актив;


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала