Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на приходите в бюджетните организации


ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ВБЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Приход е нарастването на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активите или намаляване на пасивите, което води до нарастване на собствения капитал, освен онова което се дължи за разпределение между съучастниците в капитала и преоценката, отразена в собствения капитал.(НСС – Общи разпоредби)

Приходите на бюджетните организации биват :

^ приходи от данъци и такси;

^ приходи от продажби на активи, чуждестранни помощи и дялови участия;

^ приходи от лихви и финансови услуги;

^ получени помощи и дарения от страната и чужбина;

^ касови трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки;

^ приходи от прехвърлени/поети активи и пасиви между държавата, общините и стопанския сектор;

^ прираст на нетните активи от други събития.

15.1. С най-голям обем в бюджетната сфера са приходите от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски, както и таксите и лицензите с данъчна същност (патентни и лицензионни такси) За отчитане на тези приходи в сметкоплана на бюджетните организации са предвидени сметки от подгрупи 701 и 704. Сметки от

двете подгрупи се използват основно в МФ, НОИ, НЗОК и НСЗ.

В случаите, когато данъка не се събира на авансови и окончателни вноски е възможно спазването на принципа на "текущото начисляване". В този случаи начисляването в регистрите на органите на данъчната администрация се отразява - чрез счетоводен запис от вида:

1) Д-т с/ка 4301 "Вземания от данъци и други публични държавни вземания"
или 4302 "Вземания от общински данъци и други публични общински вземания"

- аналитично по видове данъци и данъкоплатци

К-т с/ка 7012 "Начислени приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски"

- аналитично по видове данъци

При постъпване на вземането по Единната бюджетна сметка в банковата система или в касата на данъчната служба се съставят статиите:

1) Д-т с/ка 5001 или с/ка 5011

К-т с/ка 7011 "Касови приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски"

- аналитично по видове данъци

2) Д-т с/ка 7012 "Начислени приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски"

К-т с/ка 4301 "Вземания от данъци и други публични държавни

вземания"

4302 "Вземания от общински данъци и други публични общински вземания"

Ако данъчното вземане не бъде удовлетворено и е насочено за принудително събиране се извършва трансформирането му чрез счетоводните записвания:

1) Д-т с/ка 4307 "Публични държавни вземания в процес на принудително събиране"

К-т с/ка 4301 "Вземания от данъци и други публични държавни вземания"

или

1) Д-т с/ка 4308 "Публични общински вземания в процес на

принудително събиране"

К-т с/ка 4302 "Вземания от общински данъци и други публични общински вземания"

В случаите, когато текущо начисляване на данъчните вземания не е възможно (напр. при Данък върху печалбата) данъчните приходи ще се признават на модифицирана касова основа, т.е. касовите постъпления ще се коригират c дължимите/подлежащи на възстановяване суми. За тази цел касовите постъпления от данъци (авансовите вноски) се отчитат със записване от вида:


Материала е изпратен от: Nikola Yotov
Изтегли материала