Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на приходите в бюджетните организации


К-т с/ка 4311 "Задължения тю възстановяване на данъци и други публични държавни вземания" (-)

4312 "Задължения по възстановяване на общински данъци и други публични общински вземания" (-)

В края на следващия отчетен период, въз основа на данните от декларациите, данъчната администрация отново ще повтори цялата процедура и счетоводни записвания по касово събраните и начислени публични вземания. Така в рамките на една календарна година, касово отчетените приходи от данъци се коригират два пъти - в началото на годината, чрез сторнирането и в края на периода с дължимите/възстановимите суми, подлежащи на ефективно касово изпълнение през следващия бюджетен период.

Ежедневна практика е в поделенията на Агенция "Митници" да се "вземат под отчет" разчети по събирането на мита, акцизи и данъци. Съгласно наредбата за разплащанията в касите на РМД се приемат в брой суми до 5000 лв. Над тази сума плащанията се извършват по банков път.

При получаването на сумата касиерът издава ПКО, талонът от който предава на клиента. С този талон се удостоверява пред митническия инспектор, че сумата е внесена. В края на работния ден издадените ПКО се предават на отдел "ФСО". Същият ден с два броя платежни нареждания за плащане към бюджета тези суми се превеждат към бюджета или съответната данъчна служба. Тези операции пораждат следните записвания:

а) при заприходяване на сумите в касата на РМД
1) Д-т с/ка 5011 "Касови наличности в лева"

К-т с/ка 4513 "Разчети за други данъци и мита, постъпващи по централния бюджет"

б) след получаване на банково извлечение

2. Д-т с/ка 4513 "Разчети за други данъци и мита, постъпващи по централния бюджет"

Кт с/ка 50131 "Набирателна сметка в лева"

в) при внасяне на касовата наличност
3) Д-т с/ка 50131 "Набирателна сметка в лева"

Кт с/ка 5011 "Касови наличности в лева"

Аналогично по сметка 4513 се осчетоводяват и глобите, съгл. чл.228 от ЗМ, приходите от Административно-наказателни постановления, акциз и други. За разграничаването им се изгражда аналитична отчетност към с/ка 4513.

В случаите когато стопански предприятия, съгласно нормативна уредба, имат право на преотстъпени в тяхна полза данъчни приходи, ще се използват сметки 7014 "Преотстъпени приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски" и 7044 "Преотстъпени приходи от такси и лицензи с данъчен характер". Въз основа на данъчните декларации в счетоводните служби на администраторите по бюджета за преотстъпените приходи ще се съставя записване от вида:

1) Д-т с/ка от подгр. 644 "Субсидии за нефинансови предприятия" или с/ка от подгр. 645 "Субсидии за нестопански организации"

К-т с/ка 7014 "Преотстъпени приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски"
или с/ка 7044 "Преотстъпени прих. от такси и лицензи с данъчен характер"

Този начин на отчитане на преотстъпените на стопански и нестопански организации бюджетни приходи, позволява счетоводното обхващане на т.нар. "фискални разходи", т.е. разходи на държавата под формата на пропуснати доходи от преотстъпени данъчни приходи и данъчни облекчения., които счетоводно се отразяват едновременно като приход от данъци и предоставен трансфер/субсидия. По този начин ще се отчетат приходи, които няма да постъпят касово в бюджета, както и разходи, които няма да бъдат инкасирани.


Материала е изпратен от: Nikola Yotov
Изтегли материала