Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на приходите в бюджетните организации


Такси, като определените по регламентите на Закона за местните данъци и такси и Закона за държавните такси се отчитат по сметки от подгрупа 705, докато тези такси, които имат данъчен характер се отчитат по сметки от подгрупа 704.

За отчитането на приходите от административни глоби и санкции, които държавните и общински органи налагат при констатирани нарушения на нормативни актови се ползва с/ка 7090 "Приходи от глоби и санкции", докато неустойките, глобите и санкциите настъпили въз основа неизпълнения на граждански и облигационни договори се отразяват по кредита на с/ка 7198 "Приходи от неустойки, начети и обезщетения".

15.2. Интересна практика се налага при отчитането на приходите от приватизация на държавна и общинска собственост. Ще се позволим да я демонстрираме със следния пример:

Да допуснем, че органа по чл. 3 на ЗППНДОС е сключил с "АЛФА "-ООД приватизационен договор за разсрочено плащане на 500 000 лв. по сключен приватизационен договор, за прехвърляне на 400 000 акции с отчетна стойност 1 лв., предвиждащ 10-годишен период на разсрочено плащане, 5% годишна лихва върху непогасената част и пропорционално покриване на погасителните вноски с компенсаторни записи и парични средства.

При финализирането на сделката в регистрите на органа по чл. 3 ще се съставят записвания от вида:

1) Д-т с/ка 4373"Дългоср. вземания от приватизация от местни лица" 500 000

К-т с/ка 7311 " Постъпления от приватизация " 500 000

2) Д-т с/ка 7319 "Отчетна стойност на приватизирани дялове, акции и обособени обект 400 000

К-т с/ка 5111 "Мажорит. дялове и акции в предп. в страната 400 000

В края на 1-вия погасителен период п на сделката ще се съставят статиите:

1) Д-т с/ка 4375 "Текущ дял на дългосрочните вземания от приватизация от местни лица " 50 000

К-т с/ка 4373 "Дългоср. вземания от приватизация от местни лица" 50 000

2) Д-т с/ка 4811 "Вземания за лихви — непублични вземания от местни лица "

5%.500 000 25 000

К-т с/ка 7291 "Начисл. други лихви към местни лица "... 25 000

На падежа, за преведените суми и компенсаторни записи ще се съставят записванията:

1) Д-т с/ка 5013 "Текущи бюджетни сметки в банки" 25 000

Д-т с/ка 6446 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия - поети заеми и дългове " (50% от 1/10x500 000) 25 000

К-т с/ка 4375 "Текущ дял на дългосрочните вземания от приватизация от местни лща" (1/10 от 500 0000) 50 000

2) Д-т т с/ка 5013 "Текущи бюджетни сметки в банки"

5%.500 000.1/2 12 500

Д-т с/ка 6442 "Текущи субсидии за нефинансови предприятия- поети лихвени плащания " 5%.500 000.1/2 12 500

К-т с/ка 4811 "Вземания за лихви - непублични вземания от
местни лица " 5%.500 000 25 000

Следва да се има предвид, че по с/ка 7319 се отразява само отчетната стойност на приватизираните акции и дялове. Разходите свързани с процеса на приватизация (консултантски и др) се отразяват чрез сметките от раздел 6. Не се отчитат като приходи от приватизация продажбите на ДМА, НДМА и запаси, както и финансови активи - необвързани със приватизационна процедура, договор и сделка.


Материала е изпратен от: Nikola Yotov
Изтегли материала